پاداش‌يك‌ميلياردي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس بابت هر پيروزي در مرحله گروهي ليگ قهرمانان، ۰5 هزار دالر و بابت هر تســاوي، ۰1 هزار دالر از كنفدراسيون فوتبال آسيا دريافت كرده است. صعود سرخپوشان به مرحله يك هشتم نهايي ۰۸ هزار دالر پاداش ديگر بــراي اين تيم به همراه داشــته و حاال كه آنها با رسيدن به مرحله يك چهارم نهايي ۰21 هزار دالر ديگر به حسابشان واريز خواهد شد. بدين ترتيب نماينده فوتبال كشورمان در مجموع ۰33 هزار دالر پاداش از اي اف ســي دريافــت كرده كه باتوجه بــه قيمت حدودي ۰۰73 تومانــي دالر، جمــع دريافتي اين تيم بيش از يك ميليارد تومان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.