‌ادغام‌لخويا‌با‌الجيش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس با شكست اين تيم قطري در تاريخ اين باشــگاه كه فصل آينده وجود خارجي ندارد ماندگار شد و به تاريخ ۸ ساله اين باشگاه نوپا قطري پايان داد. فصل آينده در ليگ ســتارگان قطر ديگر تيمي به نام لخويا وجود خارجي ندارد زيرا باشگاه لخويا با باشــگاه الجيش ادغام ميشود و باشگاه جديدي به نام الدحيل به وجود ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.