عصبانيت‌طاهري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سهشنبه شب هفته گذشته پرسپوليس در ميان اســتقبال دويست نفره هواداران در فــرودگاه امام خميني(ره) از قطربرگشــت. عجيب اينكه علي اكبر طاهري سرپرســت باشگاه پرســپوليس پس از بازگشت تيم با يكي از خبرنگاران درگيري لفظي پيدا كرد و با حالت عصبي بدون انجام مصاحبه فرودگاه را تــرك كرد. وي خطاب به خبرنگار مذكور گفت: «چرا هرچيزي را مينويسيد؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.