پزشك اجازه سفر به مه لقا نداد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيرانــدازان ايــران در حالــي از پنجشــنبه 18( خردادماه) رقابتهاي خود را در جام جهاني جمهوري آذربايجــان آغاز ميكنند كه مهلقــا جام بزرگ همراه ساير مليپوشان در اين رقابتها شركت نميكند. اين رقابتها با حضور 416 ورزشكار از 42 كشور جهان تا 24 خرداد ماه برگزار ميشود كه با تصميم كادر فني، نرجس امــام قلي نژاد، نجمه خدمتــي، الهه احمدي، پوريا نوروزيان و حســين باقري مليپوشــان ايران در رشــته تفنگ هســتند اما خدمتي و احمدي عالوه بر تفنگ بادي در تفنگ ســه وضعيــت هم تير ميزنند. گلنوش سبقت الهي، وحيد گلخندان، هانيه رستميان، سيده شــيرين مرتضوي، لعيا محمدي، مهدي تندري و محمد تاجديني مليپوشــان اعزامــي تپانچه ايران هستند.

ايــن تركيب در حالي چيده شــده كه مهلقا جام بزرگ به دليل مصدوميــت نميتواند در اين رقابتها شــركت كند. البته مصدوميت بانــوي تيرانداز ايران تازه نيســت. او از مدتها قبل مصدوم شــده و حتي زمزمههايي مبنــي بر حضور نيافتنــش در بازيهاي كشــورهاي اسالمي شــنيده ميشــد اما با توجه به اينكــه بهعنوان پرچمــدار كاروان ايران انتخاب شــد و كاروان ايــران نيز نياز به ورزشــكاراني داشــت كه شــانس مدالآوري داشــتند، در نهايت تصميم بر اين شــد كه مهلقا در بازيهاي كشورهاي اسالمي شركت كند امــا اين بار شــرايط فرق ميكند. پزشــك اين تيرانداز كشــورمان كه پيش از بازيهــاي باكو گفته ميشد مشــكلي با اعزام او نداشــته، با سفر دوباره او بــه آذربايجان به خاطر جام جهاني تيراندازي مخالفت كرده اســت و اين تيرانداز به جاي مسابقه بايد مراحل درمانش را طي كند. به اين ترتيب كاروان ايران امروز (سهشنبه) بدون او راهي آذربايجان ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.