سرمربی و كاپيتان لهستان در شوك باخت به ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

لهستان در حالي به ايران باخت كه به دنبال امتيازهاي بيشتري از اين مرحله بوده. كاپيتان و ســرمربي اين تيم بعد از بازي برابر ايران اينطور از شوك تيمشان و بازي خوب ايران گفتند.

كاپيتــان تيم ملي واليبال لهســتان گفت: «نميدانم چه شــد كه شكســت خورديم؛ شــايد فكر ميكرديــم ايران را راحت ميبريم.»

مايكل كوبياك، كاپيتــان تيم ملي واليبال لهســتان بعد از شكســت تيمش برابر ايران در نشســت خبري بازي گفت: «اين پيروزي را به ايران تبريك ميگويم. واقعا بازي خوبي به نمايش گذاشتند.»

او با بيان اينكه در ست اول به راحتي پيروز شديم، ادامه داد: «نميدانم چه شد كه در ســتهاي بعدي شكست خورديم. شــايد فكر كرديم كه بــه همين راحتي ميتوانيم بر ايران غلبه كنيم كه متاسفانه اينگونه نشــد و نتيجه مــورد انتظار رقم نخورد.»كاپيتان تيم ملي واليبال لهستان درباره بازيهاي هفتههاي آينده اين تيم نيز اينطــور اظهارنظر كــرد: «بازيهاي هفته بعد هم به مانند اين هفته با اهميت است. بايد تا جايي كه امكان دارد، پيروز ميدان شــويم. بايد بازيهاي بهتري ارائه دهيم و روش و سيستم بازي خود را بهتر كنيم. بايد تالش كنيم تا پيروز شويم.»

سرمربي تيم ملي واليبال لهستان نيز گفت: «تيم جديد ايران خيلي خوب است و از نظر تكنيك و قدرت بدني در ســطح عالي كار ميكنند.»

ســرمربي تيم ملي واليبال لهستان ادامه داد: «براي ما تنها ســت نخســت بازي خــوب بــود. در ادامه خــوب كار نكرديم و براي پيروز شــدن بايد بهتر كار ميكرديم.»

دو جيورجي در پاسخ به اين پرسش كه چطور شــد لهســتان دو تيم برزيل و ايتاليا را برد اما به ايراني كه بدون معروف بازي كرد، باخت؛ گفت: «بله معروف نبود اما پاسور دوم ايران بسيارخوب بود و كال تيم جديد ايران بســيار عالي بود. به نظر من نام و نشان بازيكنان مهم نيست. مهم اين است كه چطور در زمين بازي كنيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.