غالمي: اين نتيجه نشان داد به سمت درستي حركت ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتــان تيــم ملي واليبــال ايران ميگويد: «بازيكنان جــوان تيم در برابر قهرمان جهان كاري كردند كارستان.»

عادل غالمي در بازي برابر تيم لهستان در غياب سعيد معروف بهعنوان كاپيتان در تيم حضور داشــت. او اگرچه اصال به بازي گرفته نشــد و تمــام طول بــازي را روي نيمكت نشسته بود، پس از برد ايران گفت: «ما توانستيم تيم بزرگ لهستان را شكست دهيم. تيمي كه برزيل و ايتاليا را در 2 بازي گذشــته مغلوب خود كرده بــود در غياب كاپيتان معروف مغلوب كرديم.»

او ادامــه داد: «فرهاد ســال افزون امروز نمايش خيره كنندهای داشت، چند بازيكن ديگر تيــم ملي كه تاكنون كمتر بازي به آنها رســيده بود هم توانســتند خيلي موفق عمل كنند.»

دفاع وســط تيم ملي واليبال ايران در ادامــه به رونــد رو به رشــد واليبال ايران اشــاره كرد: «اين نتيجه نشان داد كه واليبال ما به ســمتي حركت ميكند كه بايد به آن احترام گذاشت و رشدمان مقطعي نبوده اســت چــون در اين چند ســال اخير با هر تركيبي كه در مسابقات حاضر شديم نتيجه گرفتهايم و اميدوارم اين موفقيتها تداوم داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.