مسابقات تيراندازی جانبازان در تير ماه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي دوچرخهســواري تــور كومانــوي ژاپــن با قــرار گرفتــن يكي از نماينــدگان كشــورمان در رده پنجــم و نرســيدن ســه نفر به خط پايان به اتمام رسيد.

در مرحله ســوم و آخر اين تور كه در مســافت 100 كيلومتر برگزار شد، ركابزن فرانســوي زودتر از خط پايــان عبور كرد. اين در حالي بود كه سه ركابزن كشورمان به نامهاي وحيد غفاري، ســعيد صفرزاده و محمد قرهباغي از تيم شــهرداري تبريز نتوانســتند به خط پايان برســند و فقط ميرصمد پورســيدي، حميد هاشــمپور و ايليا داويدونكو از اين تيم مســابقه را تمام كردند.

در پايان اين رقابتها نماينده اسپانيا از تيم ماتريكس قهرمان شد و پيراهن طاليي را از آن خــود كرد. ضمن اينكه پورهاشــم نيز پيراهن كوهســتان را به خود اختصاص داد. همچنين پورسيدي با 53 ثانيه اختالف نســبت به نفر اول در رده پنجم ايســتاد، داويدونكو ششم شد و پورهاشم نيز در رده 21 قرار گرفت.

دور ديگري از مسابقات آزاد تيراندازي جانبازان و معلوالن از تير ماه ســال جاري آغاز ميشــود. اولين مرحلــه از پنجمين دوره رقابتهــاي آزاد تيراندازي ســال 96 تير ماه ســال جاري برگزار ميشــود و اين مســابقات تا آذر ماه در جريان خواهد بود. همانند دورههاي گذشــته، مسابقات در دو كالس SH1 SH2و در هشت ماده برگزار ميشود و متقاضيان شركت در اولين مرحله از پنجمين دوره رقابتهاي آزاد تيراندازي جانبازان و معلوالن تا 20 خرداد ماه فرصت دارند نســبت به ثبت نام در اين مسابقات اقدام كنند.

مســابقات طبــق آخريــن قوانين و مقررات فدراســيون جهانــي و به صورت انفرادي برگزار ميشــود. متقاضيان شركت در اين مســابقات ميبايست در سه مرحله حاضر شــوند تا در صورت ثبت ركوردهاي مناســب به مرحله فينــال راه يابند. پس از پايــان مهلت ثبت نــام و دريافت اعالم آمادگيها، تاريــخ دقيق برگزاري اين دوره از مسابقات اعالم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.