كادر فني به بسكتباليستها استراحت داد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كادرفنــي تيــم ملي بســكتبال عصر ديروز به مليپوشــان استراحت داد. اردوي تيم ملي بســكتبال ايران براي حضور در چين و برگزاري ديدار دوســتانه بــا اين كشــور از دوازدهم خرداد آغاز شــده و مليپوشان صبح و بعداز ظهر زير نظــر مهران حاتمي تمرينهايشان را انجام ميدهند.

بــا توجه به فشــار تمرينها طي سه روز، كادرفني تيم ملي عصر ديروز (دوشــنبه) به مليپوشــان استراحت داد. بعــد از ايــن اســتراحت كوتاه، مليپوشــان ايران بار ديگــر از امروز بايد صبح و بعدازظهر تمرينهايشــان را ادامه دهند.

طبق برنامه تيم ملي ايران بيست و ســوم خرداد بايد بــا تيم ملي چين بازي كند و به همين خاطر مليپوشان 21 خرداد، راهي چين ميشوند.

اين تمرينات در حالي آغاز شــده كه در ابتــداي اردو، حامــد حدادي و اوشــين ســاهاكيان بــا هماهنگي فدراســيون از حضــور در اين مرحله انصراف دادند.

گويا ايــن دو بازيكــن بخصوص حامد حــدادي به خاطر زمان طوالني كه در كوران مسابقات حضور داشتند، تصميــم گرفتهاند مدتي اســتراحت كنند و به همين خاطر قيد مســابقه دوستانه با چين را زدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.