بار ديگر مقام اول به جمشيدخاني رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در روز پايانــي رقابتهــاي جايزه بزرگ بينالمللــي پرش با اســب كشــور آذربايجان، جمشــيدخاني براي دومين بار به مقام نخست رسيد.

در آخرين روز رقابتهاي بينالمللي پرش با اسب كشــور آذربايجان (دو ســتاره) مازيار جمشيدخاني با اســب «ويمور» موفق شد در رده 145 ســانتيمتر يك راند با يك باراژ مقام نخســت و قهرماني جايزه بزرگ مســابقات را كسب كند.

همچنين با اســب «اليتــا» در همان رده مقام چهارم را كسب كرد. او پيش از اين در روز نخست رقابتها در رده 135 سانتيمتر يك راند سرعت اول شد. در روز دوم هم در رده 145 سانتيمتر يك راند سرعت با اسب اليتا به مقام سوم و با اسب ويمور چهارم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.