تربيت زنان متخصص تغذيه براي تيمهاي ورزشي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس كميته تغذيه فدراســيون پزشــكي ـ ورزشــي از تربيت مربيان متخصــص تغذيه بانوان براي تيمهاي ورزشــي بعد از مــاه مبارك رمضان خبر داد.

دكتر محمد حضوري با اشــاره به كمبود تعداد زنان متخصص در تغذيه براي تيمهاي ورزشــي، گفت: «با توجه به اينكه طي ساليان اخير در تربيت مربيان متخصص تغذيه براي زنان آموزشهاي الزم صورت نگرفته اســت، با كاهش اين مربيان مواجه هســتيم. به همين خاطر به دنبال اين هستيم كه بعد از ماه مبارك رمضان دورههاي تخصصي كه بيشتر جنبه كاربردي دارند را به صورت كوتاه مدت براي تمام فدراســيونها كه از متخصصان تغذيه زن برخوردار نيســتند، برگزار كنيم تا در آينده جهــت معرفي زنان متخصص تغذيه براي تيمهاي ورزشي با چالش مواجه نشويم.»

اين دوره آموزشي براي اولين بار و با حضور 30 مربي متخصص تغذيه در محل فدراسيون پزشــكي ـ ورزشي برگزار ميشود و افراد شركت كننده پس از ســپري كردن دوره از سوي فدراســيون به تيمهاي ورزشي معرفي ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.