کهتري: به مسابقات چك نياز داریم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــا پایــان اردوي تیــم ملي تیرانــدازي باکمان جانبــازان و معلوالن امروز ترکیب تیم اعزامي بعــد از برگزاري جلســه کمیته فني کمیتــه ملــي پارالمپیک و فدراســیون جانبــازان و معلوالن اعالم ميشود.

در همین باره مجید کهتري رییــس انجمن تیراندازي با کمان فدراسیون جانبازان و معلوالن در پایان مرحلــه دوم اردوي آمادگي تیــم ملي گفــت: «مرحلــه دوم اردوي آمادگي تیم ملي با حضور 17 کمانــدار و در غیــاب محدثه کهنســال و ابراهیــم رنجبــر در شهر مشــهد مقدس برگزار شد و امروز به پایان ميرسد. مليپوشان کشــورمان در این اردو شــرایط خوبي داشتند و رکوردهایشان تا 80 درصد خوب است.»

او در خصوص غیبت ابراهیم رنجبر در دو مرحله اردوي آمادگي تیم ملــي ادامــه داد: «او تغییر رشته داده و فعالیتش را در بخش کامپوند آغاز کرده اســت. رنجبر تمریناتــش را به صورت فشــرده انجــام ميدهــد و قرار اســت از مرحله سوم اردوي آمادگي به تیم ملي ملحق شود. رنجبر در صورت به حد نصاب رسیدن رکوردهایش به مسابقات بینالمللي جمهوري چک اعزام ميشــود و در غیر این صورت براي رقابتهــاي جهاني چین آماده خواهد شد.»

او بــا بیان اینکه مســابقات بینالمللي جمهوري چک اهمیت زیادي بــراي ایــران دارد، گفت: «تیم ملي شــرایط خوبي دارد اما براي رســیدن به حــد ایدهآل به یک یا دو ماه زمــان نیاز داریم تا بچهها به آمادگي مطلوبي برسند. مســابقات بینالمللــي چک ماه آینده برگزار ميشــود و تدارکات خوبي براي رســیدن به آمادگي مطلوب تیم ملي جهت حضور در رقابتهاي جهاني چین است.»

ایران ورزشی - رقابتهاي هفته دوم لیگ برتر کشتي آزاد در حالي برگزار شد که همچنان این رقابتها و نوع برگزاري آن ســواالت زیادي را بــه وجود آورده اســت. رقابتهاي لیگ برتر کشتي آزاد و فرنگي که نبودن نظم در برگزاري آن حــرف اول را ميزند، هفته دوم خود را هم با همین بي نظمي پشت ســر گذاشت اما منتشر شــدن یک خبر غیر رسمي جنجال جدیدي را به همراه خواهد داشت. برگزاري دو مسابقه براي یــک تیم در دو روز پیاپي از عجایبي اســت که در این دوره از رقابتهاي لیگ برتر نمایان شــد اما عجیبتر از آن حتما نوع وزن کشــي برخي از کشتيگیران اســت. براساس اعالم اخبار غیر رســمي در لیگ برتر، بعضي کشتيگیرها اجازه دارند دو کیلو سنگینتر از حریفشان باشند!

بــه ایــن ترتیب کــه کشــتيگیراني که ميتواننــد در ردهبنــدی فدراســیون جهاني قــرار بگیرنــد 4 کیلوگــرم بیشــتر از وزن قانونــي خــود، اضافــه وزن دارنــد امــا بقیه کشــتيگیران فقط دو کیلو ارفــاق وزن دارند. ایــن نوع وزن کشــي بســیار عجیــب و البته ناجوانمردانه اســت. براي این وزن کشي قانوني ظالمانه و بي سابقه در جهان از سوي فدراسیون کشــتي در نظر گرفته شده اســت. در حاليکه حتي یک گــرم تبعیض در وزنکشــي، ناقض ورزش جوانمردي و تخطي از اخالق حرفهاي در ورزش است. به همین دلیل الزم است که حتما فدراسیون کشتي در این باره یک توضیح شفاف و واضح را ارائه بدهد که اصال ممکن است چنین اتفاقي رخ بدهد یا نه؟

تیم بیمه رازي که مســابقه هفته اول خود را برگــزار نکرده بود، ابتدا بــه مصاف تیم رعد پدافند هوایي رفت. مسابقهاي تقریبا یکطرفه اما پرحادثه کــه نتایج جالب توجهي رقم خورد. در پایان این مســابقه تیم بیمه رازي قهرمان سال گذشــته قاطعانه و با نتیجه 7 بر یک به برتري رســید اما مهمتــر از این برتــري هفت بر یک نتایجي بود که در برخي از مسابقات رقم خورد.

در یکــي از مهمتریــن کشــتيهاي این مســابقه، یونس سرمستي که به تازگي به دلیل عملکرد ضعیف در بازيهاي همبستگي اسالمي از رقابتهاي انتخابي تیم ملي کنار گذاشته شده، براي بیمه رازي به روي تشــک رفت و مقتدرانه حریفــش را شکســت داد. در وزن 61 کیلوگرم مسعود اسماعیلپور، دارنده مدالهاي نقره و برنز جهان مقابل محمد نامجو مطلق از رعد پدافند 7 بر صفر پیروز شد. مصطفي حسینخاني، دارنده مدال برنــز جهان نیــز در وزن 70 کیلوگرم 5 بر صفر عبدا...پور را بــرد. در وزن 7۹ کیلوگرم نیز امیر محمدي 4 بر یک حســین شهبازي را شکست داد.

در دومین مســابقه تیم بیمه رازي که یک روز بعد از مسابقه اول برگزار شد این تیم از سري رقابتهاي هفته دوم به مصاف ستارگان کاشان رفت در این مســابقه که در سالن مهدي حاجي زاده جویبار برگزار شد، تیم بیمه رازی توانست 8 بر صفر حریفش را شکست بدهد.

از اتفاقات عجیب این مســابقه مسائلي بود که در وزن 61 کیلوگــرم رخ داد. در این رقابت مسعود اسماعیل پور در حاليکه از حریف خود عقب بود به یکباره بــا عصبانیت حریفش را به ســمت تابلوهاي تبلیغاتي پرتاب کرد که باعث مصدومیت نصیري هم شــد. این اتفاق در حالي رخ داد که لحظاتي قبل از این صحنه هم نصیري، اسماعیلپور را به سمت تابلوها پرتاب کرده بود. همین باعث شد تا براي لحظاتي سالن جنجالي شــود. در دیگــر دیدار هفتــه دوم نیز تیمهاي ستارگان ساري و هیأت کشتي خراسان رضوي در شهر مشهد مقدس به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ستارگان ساري با نتیجه 6 بر 2 از سد تیم هیأت کشتي خراسان رضوي گذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.