آغاز اردوهاي آمادگي تيم فوتبال پنج نفره بعد از قهرماني كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

توضیحات مــرادی درباره آن همه کاندیدایی و تالش برای کسب کرسیهای مختلف فدراسیون بینالمللی و سپس انصراف وی از تقریبا تمامی آنها (منهای نواب رییســی کــه در آن هم رای نیاورد) نیز قدری نامفهوم است. او میگوید 60« درصدی» که قدرت اصلــی در فدراســیون بینالمللی را در دســت دارد و تعیین کننده خــط کاری این نهاد است، چارهای جز این را باقی نگذاشته و در نتیجه فدراسیون ایران نیز مجبور به طی طریق در همین راه و به موازات آن است.

آنها کاری علیه ما نمیکنند؟ مرادی اضافــه میکند: «اغلب ســران گروه 60 درصدی فقط بر اســاس موضعگیری مخالف مــا با تاماش آیان (که با احتســاب ایام دبیریاش در گذشته و ریاســت دو دهه اخیرش بیش از 35 ســال است در IWF حکم میراند) اقدام به کاری ضد ما نمیکنند زیــرا معترفند وزنهبرداری جهان بدون ایران ناقص اســت. درست است که موضع ما در تضــاد با مواضع آیان بــود اما حاال که انتخابات

اردوهاي آمادگي تیم ملي فوتبال پنج نفره براي شــرکت در مسابقات آســیایي مالزي بعد از برگزاري رقابتهاي قهرماني کشــور آغاز ميشــود. مســابقات آسیایي فوتبال پنج نفره آذرماه در کشــور مالزي برگزار ميشود که کسب سهمیه رقابتهاي جهاني 2018 مادرید است. دو هفته بعد از ماه مبارک رمضان مسابقات قهرماني کشور و انتخابي تیم ملي برگزار ميشود و 20 روز بعد از آن نیز اردوهاي آمادگي آغاز خواهد شد. براي افزایش آمادگي تیم ملي فوتبال 5 نفره، هفت مرحله اردوي آمادگي پیش بیني شــده است که با موافقت فدراسیون اردوها طبق برنامه برگزار خواهد شد.

بسكتبال با ویلچر ایران براي مسابقات جهاني راهي كانادا شد

تمام شــده، راه مسالمتآمیز خود را طی میکنیم و مشــکل حادی نیز وجود ندارد. ما مسائل موجود را شــرح دادیم و اگر باز قصــوری از آن گروه 60 درصدی سر بزند، همان گروه به طور تمام قد مقصر خواهد بود و باید جوابگو باشد.»

زیردست دیروز، باالدست امروز از نظــر مرادی، حتی دبیر کل شــدن محمد جلود عراقی که ســالها زیر ســایه مــرادی قرار داشت و پســت 15 ســال پیش وی را در IWF تحویل گرفته، ایرادی ندارد و آشــنا شدن فزونتر با رســانههای بینالمللی هم یک پیروزی برای او و هیات اعزامی ایران به انتخابات بوده است.

مــرادی توضیح نــداد که اگــر موضع «صبر و تعامــل و کنار آمــدن» با 60 درصــد حاکم بر وزنهبرداری جهــان و به واقع باند قدیمی و پرنفوذ تاماش آیان پدیده درست و قابل تحملی است چرا او ماهها برای سرنگونی آن تالش کرد و وقت زیادی را صرف تجهیز خودش برای شرکت در انتخابات و پیروز شدن بر آیان کرد و اگر فهمید که این تالش بیفایده اســت، چرا اینقدر دیر به این باور رســید و آیا ســریال انصرافهای او در روز شروع انتخابات چیزی به جز یک ناکامی بوده و اگر قرار بوده که با ادامه تعامالت با جهانیان و اعضای خانواده جهانی وزنهبرداری بتوان به مقصود رسید، چرا در انتخابات شرکت کرد؟

چرا اینقدر دیر؟ او بارها تاکیــد میکند که وزنهبرداری جهان نیــاز به تحول دارد و البد با ابقای باند آیان این کار امکانپذیر نیست و در نتیجه چطور میتوان پذیرفت که بــا ابقای آیان بتوان به تغییر و تحولی رســید که مرادی برای رهایی فدراسیون بینالمللی از آن اهمیت فراوانی را قایل است؟

به گفته او خرد جمعی و البد بررســی مجدد مسائل در ساعات آخر حکم کرد که آن انصرافها داده شود اما آیا مرادی به عنوان یکی از کارشناسان واقعی وزنهبرداری و اســتخوان خرد کردههای این ورزش نباید بســیار زودتر از این و در همان شروع تعیین موضعش در انتخابات به این نتیجه میرسید و در صورت ناامیدی از اخذ آن اصال وارد این مهلکه نمیشــد و در بنبســت فعلی قرار نمیگرفت که نه برنده انتخابات بوده و نــه آیان، ایران را یکی از همراهان خویش میانگارد؟ افزایش فاصله بین ملیپوشان و تک ستارهها اگر همه اینها هم یک بنبست آشکار نباشد، فاصله افتادن فزاینده بین فدراسیون و دو عنواندار المپیکــیاش یعنی کیانوش رســتمی و ســهراب مــرادی تبدیل به معضلی تلخ شــده اســت. زدن ســاز ناهماهنگ از سوی رســتمی البته پدیدهای تازه نیســت و او مدتها اســت که با قبول نکردن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.