استراليا، اولين حريف ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تیم بســکتبال با ویلچر جوانان زیر 23 ســال براي حضور در رقابتهاي جهاني ،2017 عازم کانادا شــد. مســابقات بســکتبال با ویلچر زیر 23 سال جهان از روز 16 خرداد آغاز خواهد شــد که تیم ملي ایران هم روز گذشــته راهي این رقابتها شــد. تیم ملي بسکتبال با ویلچر زیر 23 سال ایران سال گذشته با کســب عنوان قهرماني در مسابقات انتخابي آســیا و اقیانوســیه به میزباني تایلند، موفق به کســب ســهمیه حضور در رقابتهاي جهاني 2017 شد. پس از بازگشت از مسابقات انتخابي و کسب ســهمیه، تمرینات مليپوشان جوان کشــورمان در چهار مرحله برگزار شد و در نهایت تیم ملي بسکتبال با ویلچر کشورمان با ترکیب 12 مليپوش و به سرمربیگري حسن پاالر در رقابتهاي جهاني حضور ميیابد.

امیررضا احمدي، مهــدي مظلوم، مهدي مانــدگار، علي کریمــي کردآبــادي، مجتبي کمالي، محمدحسن ســیاري، همایون عســگري مهرآبادي، مهدي عباسي شــتریه، پیمان میزان، حســنعلي کعبي عمیر، ســیدمهدي موسوي و رضا عیوضــي، 12 مليپوش اعزامي به این رقابتها هســتند. رقابتهاي جهاني کانادا در دو گروه 6 تیمي برگزار ميشــود و تیم ملي کشورمان در گروه یک با تیمهاي اســترالیا، ترکیه، کانادا، برزیل و ایتالیا رقابتهاي مرحله گروهي را انجام ميدهد و در گروه دو نیز تیمهاي انگلســتان، آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه و آفریقاي جنوبي با هم در یک گروه قرار دارند. اولین بازي تیم ایران روز 18 خــرداد مقابل اســترالیا خواهد بود. رقابتهاي جهاني بســکتبال با ویلچر جوانان زیر 23 سال از 16 خرداد در شهر تورنتو آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.