صعود چشمگير فتوحي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سقوط عابدیني در ردهبندي جهاني شمشيربازي

آخرین ردهبندي جهاني شمشــیربازان در بخش اســلحه ســابر پس از پایان مســابقه جایزه بزرگ مســکو اعالم شــد. بر این اساس مجتبي عابدیني که در بخش انفرادي این مسابقات در رده هفدهم قرار گرفته بود، از جایگاه ششــم به رده هفتم ردهبندي جهاني ســقوط کرد اما محمد فتوحي چند پله صعود داشت.

محمد فتوحــي پس از درخشــش در رقابتهاي شمشــیربازي اسلحهســابر جایزه بزرگ مســکو و قرار گرفتن در رده شانزدهم این مســابقات، از رده نود و ســوم به رده پنجاه و هشتم ردهبندي جهاني صعــود کرد. علي پاکدامن نیز رده بیســت و یکمي خود را حفظ کرد. فرزاد باهرارســباران و محمد رهبري نیــز به ترتیب در ردههاي نود و چهارم و صد و شــانزدهم ردهبندی جهاني قرار گرفتند.

رقابتهاي شمشــیربازي روســیه در حالي براي ایــران به اتمام رســید که در جمع 64 بازیکن مجتبي عابدیني مقابل بوچکویسکي از روســیه با نتیجه 15 بر 14 پیروز و راهي مرحله یک شانزدهم نهایي شد. کاپیتان تیم ایران در این مرحله با تحمل شکست 15 بر31 برابر کیم کرهاي از ادامه رقابتها بازماند. محمد فتوحي هم موفق شــد با برتري 15 بر 12 مقابل حریفي از ایتالیا راهي مرحله بعد شــود.

در مرحله یک شــانزدهم نهایي محمد فتوحي پدیده تیم ایران در این مسابقات دست به کار بزرگي زد و 15 بر 14 از سد آلدو مونتاناي ایتالیایي گذشــت و به مرحله یک هشتم نهایي رقابتها راه یافت.

در ادامه محمد فتوحي برابر هامر آمریکایي در مرحله یک هشتم نهایي متوقف شــد و از صعود باز ماند. در مرحله یک ســي و دوم نیز علــي پاکدامــن مقابل آلدو مونتانــاي ایتالیایي بــا نتیجه 15 بر 11 شکســت خورد و از ادامه رقابتهــا بازماند و محمد رهبري نیز 15 بر 10 به رشتینکوف روس باخت و حذف شد.

گفته بودم كه بچهها تحت فشار تمرینات هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.