ورزشكاران بوچيا وارد ردهبندی فدراسيون جهاني شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضاي تیم ملي بوچیا ایران بعد از حضور در رقابتهاي قهرماني آســیا و اقیانوســیه با تایید کالس بنديها وارد ردهبندی فدراسیون جهاني شدند. مســابقات بوچیا قهرماني آسیا و اقیانوسیه از 3 تا 8 خرداد در تایلند برگزار شــد و حاال با گذشت چند روزی از این رقابتها مژگان نصیري، نایب رییس انجمن بوچیا، در خصوص اعزام تیم ملي کشورمان به این رقابتها میگوید: «مسابقات قهرماني آسیا و اقیانوســیه طبق آخرین تغییرات اعمال شده در قوانین و مقررات برگزار شد و اولین رویدادي بود که در آن تمامي توپهاي مورد استفاده شرکت کنندگان با وسیله مخصوص مورد سنجش قرار گرفت تا دقیقا با معیارها و اســتانداردهاي مورد نظر مطابقت داشته باشد. از این رو تجربه خوبي براي ورزشــکاران و همینطور مربیان ما بود که نســبت به این تغییرات و قوانین آگاهي کامل به دست آورند.»

نصیري همچنین ادامه داد: «از دســتاوردهاي مهم دیگر ما در این سفر تایید کالس بندي ورزشــکاران جدید بود که با این تاییدیه، براي شرکت در مســابقات آتي مشکلي نخواهند داشت. ضمن اینکه از میان 8 نماینده ایران در این مســابقات، تنها 2 نفر در جدول ردهبندی جهاني قرار داشــتند که با شــرکت در این رقابتها ســایر نفرات نیز داراي رده جهاني شــدند.» نایب رییــس انجمن بوچیا با اشــاره به برگزاري مجمع جهاني این رشــته گفت: «در حاشــیه این مسابقات مجمع فدراســیون جهاني بوچیا نیز برگزار شد. این مجمع هر چهار ســال یک بــار و به منظور ارائه گــزارش عملکرد این فدراســیون به کشورهاي عضو و نیز انتخابات براي تصدي برخي از پستها، برگزار ميشود.»

مــژگان نصیری در همین رابطــه ادامه داد: «در ایــن مجمع پیرامون اقدامات انجام شــده براي مســابقات جهاني 2018 لیورپول انگلستان و نیز سایر مسابقات پیش رو گزارشهایي ارائه شد و در خصوص آخرین قوانین و مقررات و تغییرات آنها از کشورهاي عضو راي گیري به عمل آمد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.