مسعود اسماعيل پور: از همه عذرخواهي ميکنم، تحت فشار بودم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنده مدال برنز کشــتي آزاد قهرماني جهان بابت اتفاقات حاشــیهاي در دیدار تیمهــاي بیمه رازي جویبار و ســتارگان کاشــان عذرخواهي کرد. در جریان رقابتهاي هفته دوم لیگ برتر کشــتي آزاد دو تیم بیمه رازي جویبار و ســتارگان کاشان بــراي لحظاتي در وزن 61 حاشــیههایي به وجــود آمد که در همین باره مســعود اســماعیل پور گفت: «کشتي یک ورزش پرفشــار اســت و من نیز بابت آن صحنه کــه منجر به برخورد نصیري بــا تابلوهاي تبلیغاتي کنار تشــک شــد، عذرخواهي ميکنم. البته در ابتداي کشتي هم یک بار من با تابلوهاي کنار تشک برخورد کردم که مطمئنا حریفم نیز در این زمینه قصدي نداشت.» دارنده مدالهاي نقره و برنز رقابتهاي جهاني کشتي ادامه داد: «همه مردم و اهالي کشتي مرا ميشناسند و ميدانند که همواره تالش ميکنم کاري خارج از عرف در ورزش حرفهاي انجام ندهم. همانطور که گفتم فشــار حین مســابقه باعث این اتفاق شــد که به همین دلیل از مردم دوستدار کشتي و حریفم عذرخواهي ميکنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.