روايت جام دوازدهم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - گابريله ماركوتي ‪Gabriele Marcotti‬

بله اين يك امپراتوري است. نخستين دفاع از عنوان قهرماني در 27 سال. سه جام در چهار ســال. شايد حسي مثل بارسلوناي پــپ گوارديوال يا آژاكس دهه 70 نداشــته باشــد به اين دليــل كه ســبك تاكتيكي غالبي وجود ندارد يا يك آدم جنجالی روي نيمكت يــا يك دســتورالعمل خاص براي پيروي اما همين است ديگر.

از 14 بازيكن رئــال مادريد كه برد 4 بــر يك را بــه يوونتوس تحميــل كردند و دوازدهمين جام قارهاي را به دست آوردند، 9 نفر در تيم فصل 2013-2014 هم بودند، همينطــور زينالدين زيدان كــه آن موقع دســتيار كارلو آنچلوتــي بود.آنها يك وجه مشترك داشتند؛ فوتباليستهاي بزرگي كه براي هم و با هم كار ميكردند، ستارههايي كه تمام توان فردي شان را براي رسيدن به هدف تيمي صرف كردند.

يوونتوس هم هفتمين شكست خود در 9 فينــال اروپايي را پذيرفت اما شــايد اين يكي تلخی اش بيشــتر باشــد؛ در اين 90 دقيقه از تمام 1080 دقيقه قبليشــان در ليگ قهرمانان اين فصل بيشتر گل خوردند. آنها پشــت سر تيمي ماندند كه در سطحي ديگر بازي ميكرد. برنامهريزي، سختكوشي و طرح و نقشه شما را تا كجا كه نميبرد.

يك ســاعت قبل از بازي در كارديف، مشخص شــد گرت بيل، فوق ستاره كشور ميزبان كه آخرين بــار 41 روز پيش بازي كرده روي نيمكت اســت. زيدان با اســم و رســمها كاري ندارد بخصوص اگر پاي يك جــام اروپايــي در ميان باشــد. اينكه پپه، لوكاس واســكس و خامــس رودريگس در ميان تماشاگران بودند، هم تعجبي نداشت ضمن اينكه بر قدرت ابرباشگاهها در فوتبال امروز صحه ميگذاشت. ما درباره ستاره تيم پرتغال حرف ميزنيــم كه كمتر از 11 ماه پيــش قهرمان يورو شــد، بازيكن تيم ملي اســپانيا كه در هفت تا از هشت بازي اخير رئال حضور داشته و البته ششمين بازيكن گرانقيمــت تاريخ فوتبال. ايــن عمق رئال مادريد است.

بــازي انگار با دور تند شــروع شــد و خبري از براندازكردنهاي معمول فينالها نبود و گونســالو ايگواين نخستين بار كيلور نابــاس را مجبور بــه واكنش كــرد. رئال خودش را بــا چينش نامتقــارن يوونتوس منطبق ميكرد. آندرهآ بارتزالي دفاع وسطي بود كه راســت بازي ميكــرد و ماموريتش متوقف كــردن دوندگيهاي كريس رونالدو بود و البته قــدرت هوايي روي تير دو. اين يعني دني آلوز تمام اين سمت را در اختيار داشــت در برابر همبــازياش در تيم ملي برزيل، مارســلو. آن طرف، الكس ســاندرو و ماريــو مانجوكيچ بايد بــا دني كارواخال، دفاع راســت رئال مقابله ميكردند. با توجه به اينكه ايســكو عقب آمده بود تا در كنار لوكا مودريــچ و توني كروس در خط مياني بازي كند، احســاس ميشــد يووه از اينكه ميانه ميــدان را واگذار كند، راضي اســت چون ميتواند از كنارهها ضربه بزند اما يك طرف را كه بگيري، طرف ديگر از دســتت در ميرود.

مثلــث هافبكهــاي هجومــي رئال كه فقــط ميرالم پيانيچ و ســامي خديرا را مقابل خود ميديدنــد، فرصت پيدا كردند و رونالدو روي اولين خالصــي از بارتزالي، دروازه جيجــي بوفون را باز كرد. مانجوكيچ اما خيلي زود به شــيوهاي خارقالعاده گل تساوي را زد.

در نيمه دوم كه رئال مصممتر شــروع كرد، يوونتوس افت كرد و شايد چشم خود را روي حقايق بازي بســته بود. از ميان آن همه آدم، كاســميرو گل زد و اين ســرباز ســختكوش خط مياني رئــال متواضعانه با تمام ژنرالها جشن شادي گرفت. سه دقيقه بعد با حركــت مودريچ و ضربه رونالدو، تير خالص زده شد. دوازدهمين گل فصل او بود كه بحث قديمي را دوباره راه انداخت. واقعا در كــدام نقش بهتر اســت؟ تمام كنندگي يــا قرارگرفتن در فضاي بــدون مزاحم. در مســابقهاي كه مادريد به يك مهاجم نوك نياز داشــت-نه به اين دليل كه كريم بنزما روي فرم نبود بلكه او مشــغول كشــاندن خط دفاعي يوونتوس بــه فضاهايي بود كه نميخواســتند- او دقيقا همين كار را كرد و اگر چه نامش زياد شــنيده نميشــد اما درست سر وقت همان جايي بود كه بايد. بگوييد كريستيانو -2 يوونتوس صفر. آلگري به نيمكتش نگاهي كرد و بهترين گزينههــا را فرســتاد. كلوديــو ماركيزيوي جنگجو، خــوان كوادرادوي ســريع و موثر و ماريــو لمينا، هافبك دفاعــي. وقتي تمام گزينههــاي هجومي را در تركيب اصلي قرار ميدهيــد، ذخيره هايتان همين ميشــوند. آلگري مثل پســربچهاي بود كه تمام پولش را در راه مدرسه آب نبات خريده بود و حاال وقت ناهار درمانده شده بود.

عمــال بازي تمام بود، فقــط مانده بود كه گرت بيل نمايشــي بازي كند، سرخيو راموس خودش را بيندازد تا كوادرادو اخراج شــود و ماركو آسنســيو با پاس مارسلوي فوقالعاده گل چهارم را بزند.

كار راموس شــايد از ذهنيــت برد به هر قيمت سرچشــمه بگيرد و البته داور و دستيارانش بايد عملكرد بهتري ميداشتند اما وقتي تيم شما 3 بر يك در فاصله هفت دقيقه مانده به پايان جلو است، واقعا لزومي داشت؟ سوالها باشد براي بعد. رئال مادريد با قاطعيت و شايســتگي قهرمان شد. وقتي شــما كيفيت داريد و ايــن كيفيت در راه هدف قرار ميگيرد، جمــع افراد از توانايي تك تك شان بيشتر ميشود و شما معموال برنده ايد.

آلگــري بعــد از بازي گفت: «شــوت پيانيــچ بعد از تغيير جهت به بيرون رفت و شوت كاسميرو بعد از تغيير جهت گل شد. فوتبال همين است» دو اتفاق تعيينكننده به فاصله 180 ثانيه از يكديگر. شايد در يك شــب ديگر، در يك بازي ديگر، اوضاع طور ديگري رقم بخورد.

به هر حال اژدهايان بنفش پوش رئال در نيمه دوم بــه اندازه كافي آتش از دهان بيرون ريختند تا 12 كهكشــان را روشــن كنند؛ هر كدام بــه ازاي يك جام قهرماني در اروپــا كه به هميــن زودي در برنابئو به نمايش گذاشته خواهد شد.

مترجم: سیدعلي بلندنظر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.