راموس: اميدوارم افتخارات رئال مادريد ادامه داشته باشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رئــال مادريــد آخريــن جشــن قهرمانياش در اين فصل را برگزار كرد و در آن كاپيتان تيم سرخيو راموس به اميدهايش براي آينده اين تيم اشــاره داشت. مردان زينالدين زيدان با آوردن جام قهرمانيشــان در ليــگ قهرمانان اروپا و بــه نمايش گذاشــتن آن براي هواداراني كه در منطقه پوئرتا دلسول جمع شــده بودند، در كنار آنها جشــن قهرماني گرفتند. راموس در اين مراسم خطــاب به هواداران گفــت: «ما افتخار ميكنيم كه يك بار ديگر در كنار شــما داريم از قهرمانيهايمان لذت ميبريم. اميدواريم كه افتخارآفرينيهاي اين تيم براي مدتي طوالني ادامه داشته باشد.» سيفوئنتس، رييس جامعه مردم مادريد، محل اجتماع هواداران و بازيكنان رئال مادريــد هم گفت: «تنهــا دو هفته بعد (از قهرماني در الليــگا) ما دوباره اينجا هستيم و از شــما تشكر ميكنيم. شما از هر 5 دوره از جام باشــگاههاي اروپا يكــي را بردهايد و بعد از 59 ســال هم دوگانهاي تاريخي كســب كردهايد. شما براي اولين بار به صورت متوالي قهرمان ليگ قهرمانان شــدهايد چــون توانايي بردن هر چيزي را داريد.»

بعــد از يك نمايش اســتثنايي در فينــال از ســوي كريســتيانو رونالدو، مشــخص بود كه هواداران نســبت به عملكرد او چه طرز تفكري داشته باشند. آنهــا در حالي كه بازيكنان رئال مادريد با جام قهرمانيشان دور افتخار ميزدند، شــعار ميدادنــد: «كريســتيانو، توپ طال». فلورنتينو پرس، رييس باشــگاه رئال مادريد هم كه خوشــحال به نظر ميرســيد، گفت: «بازيكنان قول داده بودند هركاري از عهدهشــان برميآيد انجــام دهند تا به اينجــا برگردند و به قولشــان هم عمل كردند. اين باشگاه هرگز تسليم نميشود. آنها بهترينهاي دنيــا و مربيشــان هم بهتريــن مربي دنياست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.