ترك اتلتيكو در اين اوضاع كار ناجوانمردانه ای است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتــوان گريزمان، مهاجم فرانســوي اتلتيكو مادريد در يك مصاحبه با تلويزيون فرانســه، خودش را به قرمزوسفيدپوشان مادريــد متعهد كــرد و گفت كــه خيال ترك آنهــا را نــدارد. دادگاه حكميت در ورزش )CAS( محروميت يكســاله فيفا براي اتلتيكومادريــد به دليل عقد قرارداد با بازيكنان خارجي زير سن قانوني را تأييد كرده و اين بدان معناست كه روخي بالنكو تا ماه ژانويه 2018 نميتواند بازيكن جديد بخــرد. اين در حالي اســت كه تا پيش از اين شايعه پيوستن او به منچستر يونايتد شنيده ميشد.

بــه ايــن ترتيب نــه تنهــا احتمال ميرفت باشــگاه اتلتيكو مادريد از فروش بهتريــن بازيكنش خــودداري كند بلكه حــاال خــود او هم تأكيد كرده اســت كه قصد رفتن ندارد و اين كار را در شــرايط فعلي باشگاه نادرســت ميداند. گريزمان در گفتوگو با شــبكه TF1 فرانسه گفت: CAS« محروميت ما را تأييد كرده است. اتلتيكومادريــد نميتواند هيــچ بازيكني بخرد. من بعد از مشورت با مشاورم اريك اوالتس تصميم گرفتم بمانم. باشــگاه در مقطع ســختي قرار دارد و تــرك آن در اين وضعيت كار ناجوانمردانهای اســت. ما با هيات مديــره صحبت كردهايم و قرار بر اين شد كه يك فصل ديگر به همكاريمان ادامه دهيم.» گريزمان كه اكنون در اردوي تيم ملي فرانسه به سر ميبرد و خودش را براي بازي برابر سوئد آماده ميكند، ادامه داد: «ســواالتي كه درباره آينده من شكل گرفته است، كمي آزار دهنده بودهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.