ونتورا: يوونتوس بايد به اين فصل افتخار كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جامپيرو ونتــورا مربــي تيم ملي ايتاليا گفت يوونتوس با وجود شكســت برابــر رئال مادريد بايــد به عملكرد اين فصل خود افتخار كند. يوونتوس از سال 1997 تــا 2017 در پنج فينال متوالي شكســت خورده و بعد از قهرماني ليگ و جام حذفي ايتاليا براي ســومين فصل متوالي، نتوانســت ســه گانه اينتر ژوزه مورينيو در سال 2010 را تكرار كند.

ونتورا در كنفرانــس خبري گفت: «فكر نميكنم نگاه به فوتبال ايتاليا مثل چند سال اخير باشــد. اينكه آنها بدون شكست به فينال رسيدند و تنها سه گل تا فينال خوردند را 90 دقيقه بازي نهايي از بيــن نميبرد. آنها اين بازي را باختند و بايد بپذيرند. من با نظر رييس باشگاه، آندرهآ آنيلي موافقــم كه يوونتوس بايد به اين سال خارقالعاده خود افتخار كند كه فقط نتوانســتند بازي آخرشــان را ببرند. از طرف ديگر باختن فينال باعث ايجاد عــزم و اراده براي بــردن دوباره جام ميشــود، قهرمانان بزرگ هميشه پاسخهاي بزرگ ميدهند.» جانلوييجي بوفون، آندرهآ بارتزالي، لئوناردو بونوچي، جورجــو كيهليني و كلوديــو ماركيزيو حاال به تيم ايتاليا ملحق ميشــوند كه فرداشــب بازي دوســتانهاي با اروگوئه برگــزار ميكند. ونتورا گفت: «نمي دانم به آنها چه بگويم فقط اميدوارم سرحال و باانگيزه باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.