يوونتوس، پردرآمدترين تيم ليگ قهرمانان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يوونتوس اگرچه فينال ليگ قهرمانان اروپا را به رئال مادريد باخت اما درآمدش از همــه تيمهاي حاضر در اين رقابتها بيشــتر بود. آنها 109 ميليون يورو به جيب زدند. بيانكونري البته اگر فينال كارديف را ميبرد، اين رقم به 113 ميليون ميرسيد كه از يوفا، حاميان مالي، حق پخش تلويزيوني و حق فروش بليت حاصل ميشود.

آنطــور كه «كالچو فينانزا» گزارش داده يوونتوس با وجود شكســت در فينال، 109 ميليون به دست آورده كه از هر تيم ديگري بيشتر است حتي رئال كه قهرمان شــده تنها 80/9 ميليون يورو برده. يووه همچنين نخســتين تيمي است كه در يك فصل ليگ قهرمانان از درآمد صد ميليون يورو عبور كرده. بيشتر اين درآمد به خاطر آن اســت كه ايتاليا تنها دو نماينده در اين فصل داشــت و رم در مرحله پليآف به پورتو باخت و نتوانســت راهي مرحله گروهي شود. يوونتوس تنها مجبور شد درآمد حق پخش ايتاليا را با ناپولي تقســيم كند كه در مرحله يكهشــتمنهايي به وسيله رئال مادريد حذف شــد. ناپولي هم درآمــد خوبي از تجربه حضور در ليگ قهرمانان داشــت و 65/7 ميليون يورو به دســت آورد در حالي كه تيم حاضر در نيمهنهايي، اتلتيكومادريد تنها 59/9 ميليون يورو سهم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.