بوفون: يك فرصت ديگر براي قهرماني در اروپا دارم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جانلوييجي بوفون گفته كه براي يك فصل ديگر، فرصت اين را پيدا ميكند كه قهرمان اروپا شود. اين دروازهبان 39 ســاله هرگز فاتح ليگ قهرمانان نشده است. او البته جام جهاني را فتح كرده است اما نتوانسته جام قهرماني باشگاههاي اروپا را باالي سر ببرد.

يوونتــوس در پنــج دوره اخيــري كه به فينال ليگ قهرمانان رســيده، شكســت خورده كه جديدترين آنها برابر رئال مادريد بوده است. بوفون اما به آينده خوشــبين است و ميگويد: «هنوز يك ســال ديگر از قــرارداد من مانده و اين يعني مــن يك فرصت ديگر براي فتح ليگ قهرمانــان دارم. البته راســتش را بگويم، اينكه بهتر از امســال عمل كنيم كار دشــواري است، چون ما ميتوانســتيم در اين فصل به دستاورد فوقالعادهاي برسيم اما متاسفانه موفق نشديم.»

يــووه در صورت قهرمانــي در اروپا، اولين ســهگانه تاريخش را كســب ميكــرد. بوفون گفتــه كه پس از جام جهانــي 2018 از فوتبال كنارهگيري خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.