تنها منچستريونايتد موراتا را ميخواهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچســتريونايتد تنها باشــگاهي است كه آلوارو موراتا را ميخواهد. اين خبري اســت كه پدر اين مهاجم رئال مادريد اعالم كرده اســت. شايعه شده بود كه ميالن و چلسي هم به دنبال او هســتند اما اكنون مشخص شــده كه او در صورت جدايي از رئال، تنها به تيم ژوزه مورينيو خواهد رفت.

اين مهاجم دو فصــل را در يوونتوس گذراند و سپس به رئال مادريد برگشت اما در اين فصل به او چندان بازي نرسيده است. ميالن رسما اعالم كرده كه به خريد موراتا عالقه دارد و خبرهاي بسياري هم از عالقه چلسي به گوش ميرسد اما پاكو گونسالس، خبرنگار مشــهور اســپانيايي گفته: «قطعا ميدانم منچستريونايتد تنها باشگاهي است كه موراتا را ميخواهد. هيچ باشگاه ديگري به دنبال او نيست.» آلفونسو موراتا، پدر اين مهاجم هم اين خبر را تاييد كرده است: «تو چطور ايــن را ميداني؟ اعتراف ميكنم كه خبرنگار بزرگي هســتي اما من بايد ساكت بمانم و حرف بيشتري نزنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.