مانچيني به دنبال تجديد ديدار با بالوتلي در زنيت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تابستان در راه است و نام داويد دخئا بار ديگر در كنار نام رئال مادريد مطرح شــده. اين در حالي است كه كيلور ناباس نقشــي مهم در افتخارات تيم زينالدين زيدان داشت.

پس از پيــروزي 4 بر يك رئــال مادريد برابــر يوونتوس، مســاله اين نيســت كه «چه دروازهبانــي جانشــين ناباس ميشــود»، بلكه مســاله اين است كه «چه كسي جرات دارد دروازهباني براي جانشــيني او بخرد».

تنها خود ايــن دروازهبان كاستاريكايي است كه ميداند ابهام درباره آينده، در دو ســال گذشــته چه بر ســرش آورده اســت. ابتدا يك اشتباه اداري مانع انتقال او به منچستريونايتد شد و سال بعد هم باز شايعات بسياري درباره او مطرح شد.

منتقــدان در ابتداي فصل بســيار به نابــاس تاختند ولي ايــن دروازهبان ســابق لوانته به درخشــش ادامه داد. او در قهرماني رئال در ليگ قهرمانان و الليگا نقش مهمي داشت. او كه از سوي بازيكنان رئال لقب «مرد عنكبوتــي» را گرفته در دقايق ابتدايــي فينال كارديف شوت ميرالم پيانيچ را به شكلي عالي مهار كرد.

در ادامه بــازي تهديدات جــدي متوجه دروازه او نشــد امــا او در هــر حــال ميتواند افتخــار كنــد كه در نبــرد با جيانلوييجي بوفــون، يكي از بهترين دروازهبانان تاريخ، او بود كه قهرماني را از آن خود كرد.

منبع: سايت ماركا

كليولند كاواليرز با وجود به نمايش گذاشــتن يك مبارزه قوي، در نهايت باز هــم با نتيجه 132 بــر 113 باخت و در دومين بــازي از فينال ايــن فصل ليگ ملي بســكتبال آمريكا NBA نتوانست، كاري از پيش ببرد. شــواليههاي كليولند كه فصل گذشــته به شــيوهاي تاريخي قهرمان شــدند، اين بار هــم مانند فصل گذشــته فينال را ضعيف شروع كردهاند و برابــر همان تيم يعني گلدن اســتيت وريرز كــه به يك ابر تيم شــباهت دارد و شكســت ناپذير به نظر ميرسد، دو بار متحمل شكست شــدهاند. لبرون جيمز و يارانش اگرچه نســبت به بازي اول به مراتــب عملكرد بهتري ارائــه كردند اما حتي تريپــل دابل جيمز كه 20 ترناوور و 15 توپ ربايي داشت هم براي پيروزي شــواليهها برابر تيمي كه تصور ميشود بهترين تيم بسكتبال جهان در چند دهه اخير باشــد، كافي نبود. اين چهاردهمين پيروزي متوالي گلدن اســتيت، قهرمان كنفرانــس غــرب NBA در بازيهاي پلــيآف اين فصل بود كــه طوالنيترين رونــد بردهاي متوالــي در تاريخ مراحل پليآف اين رقابتها محســوب ميشود. اينطــور كه پيش مــيرود بايــد انتظار قهرماني گلدن اســتيت را داشت. اگرچه فصل گذشــته هم اين تيم در فينال 3 بر يك پيش افتاد و در نهايت 4 بر 3 مغلوب كليولند شــد اما در اين فصل شايد بعيد باشد كه سناريويي مانند فينال فصل قبل رخ دهد مگر اينكه جيمز و يارانش در 5 بازي باقيمانده به خودشان بيايند.

جيمز حســي كه كليولند از روبهرو شدن با وريرز فوق آماده بايد داشته باشد را خالصــه بيان كرد. او در پايان بازي در پاســخ به اين ســوال كه چه چيزي نياز دارد، گفت: «كمي غذا و كمي نوشيدني.»

يك بــار ديگــر يكــي از بهترين و پركارترين بازيكن وريرز كســي نبود جز كوين دورانت كه 33 امتياز گرفت. او همه كار كرد. او از ريباندهاي خودش امتيازات باورنكردنــي گرفت، تــوپ را چندين بار از چنگ مدافعــان حريف از جمله جيمز درآورد و حتي يك بار هم كه روي زمين افتاده بود توپ را به ســمت سبد پرتاب كرد. او گفت: «ما نميتوانيم 23 امتياز از ترناوورهايمان را همينطوري از دســت بدهيم بخصوص برابر تيمي مانند كليولند كه آماده استفاده از آنهاست. ما ميتوانيم در هر بار صاحب توپ شــدنمان سخت تالش كنيم اما آيا ميتوانيم هوشمندانه بازي كنيم؟ »

يكي ديگــر از بهترينهــاي گلدن استيت در شــب پيروزي برابر كليولند، اســتفن كري بــود كــه دور مدافعانش حلقه ميزد و با كــراس اوورهايش خط دفاعي حريف را ويران كرد. او در شــب تريپلدابــل كردنــش 32 امتياز گرفت تا جزو امتيازآورترينهاي ميدان باشــد. كلي تامپســون هم ديگر ســتاره گلدن اســتيت در ميدان بود كه با هر امتيازي كه ميگرفت، تماشــاگران را از جايشان بلند ميكرد.

او در بازيهــاي پليآف اين فصل كمي مشــكل داشــت اما در اين بازي نشــانههايي از بازگشــتش به اوج را به نمايــش گذاشــت و بــا 22 امتياز و 7 ريباندي كه داشــت، تأثيرگــذار ظاهر شــد. در همين حال ژاواله مكگي هم بــه تأثيرگذارياش در رونــد خوبي كه گلدناســتيت در اين فصل داشته ادامه داد وقتي كه با يــك بالك حيرتآور و يــك دانك زيبا از باالي ســر كوين الو، بعد از ورودش به ميدان از روي نيمكت، تحســين همگان را برانگيخــت. آندره ايگــوداال هم يكــي ديگــر از زيباترين بالكهــاي بــازي را بــا مهار شــوت چانينــگ فرايه انجام داد كــه هواداران را مجاب كرد براي تشــويق او بايستند. با توجه به عملكــرد و نتيجه دو تيم در دو بازي اول فينــال اين فصل، ميتوان قهرماني اين فصل را حدس زد و شــايد حاال فقط بحث بر سر اين موضوع باشد كه ارزشمندترين بازيكن فصل )MVP( چه كســي خواهد بود اما نبايد فراموش كــرد كه كاواليرز فصل گذشــته هم در همين مقطع از فينــال 2 صفر عقب بود و با اين حال مأيوس نشــد. در واقع اين تيم در بازي يكشنبهاش برابر گلدن اســتيت هم در حالي كه تنها سه امتياز عقب بود، نيمه اول را به پايان رســاند. استيو كر، مربي گلدن استيت هم كه در بازي اول به دليل بيماري نتوانســته بود تيمش را همراهــي كند، اين موضوع را ميداند. او گفت: «روندي فوقالعادهاي را آغاز كردهايم اما هيچ يك از اينها اهميت ندارد مگر اينكه كارمــان را تمام كنيم. در بازي بعدي (بامداد فردا) در كليولند بايد به مراتب هوشمندانهتر بازي كنيم.»

ماريو بالوتلي براي ســومين بــار زير نظر روبرتو مانچينــي به دوران بازيگــرياش ادامه میدهد. مانچيني به تازگي هدايت زنيت سنت پترزبــورگ روســيه را برعهده گرفته اســت و اكنون گفته ميشــود كه او از مسووالن باشگاه خواسته است كه ماريو بالوتلي، مهاجم ايتاليايي تيم فوتبال نيس را كــه در فصل اخير عملكرد خوبي داشــت به خدمت بگيرد. مانچيني كه با زنيت قراردادي دو ســاله بسته اســت در ابتدا قصد داشت ادين ژكو، مهاجم بوسنيايي رم را به خدمت گيرد كه به هدفش نرســيد و حاال قصد دارد بازيكنــي كه پيش از اين در تيمهاي اينتر و منچسترســيتي با او كار كــرد را جذب كند. اين در حالي اســت كه آخرين تجربه همكاري ايــن دو نفر در انگليس با جنجالها و حواشــي فراوانــي از جمله درگيري فيزيكــي آنها همراه بود. بالوتلي فصل گذشــته در لوشامپيونه با 17 گلي كه در 28 بازياش براي نيس به ثمر رساند سهم بسزايي در رسيدن اين تيم به جايگاه سوم داشت.

مــاركا- رونالــدو در جشــن قهرمانــي رئــال و بعد از اينكــه هــواداران شــعار معروف شــان را ســر دادند، همراه بــا آنها فريــاد ميزد: «كريســتيانو، تــوپ طال».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.