گلزني كريك در بازي خداحافظي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مايكل كريك گل آخر بازي خداحافظي خــودش را زد. ايــن ديــدار در ورزشــگاه اولدترافورد برگزار شد؛ يك طرف تيم منتخب سال 2008 منچستريونايتد كه قهرمان اروپا شــدند و در آن بازيكناني مثــل وين روني، رايان گيگز، ريو فرديناند و پل اســكولز بازي ميكردند و طرف ديگر تيم منتخب ستارگان امثال جان تري، كالرنس سيدورف و ميشل ســالگادو را در تركيب داشت. بعد از گلهاي گايزكا منديتــا، نمانيا ويديــچ و رابي كين، كريك 35 ســاله در دقيقه 84 گل تســاوي را زد. عوايــد اين بازي به بنياد خيريه مايكل كريك اختصاص يافت.

كريك قبل از اين بازي با جمعيت حرف زد و به آنهايي كه عزيزان خود را در حوادث تروريستي اخير در منچستر و لندن از دست دادند، تسليت گفت: «به خاطر اتفاقات اخير ايــن بازي اهميت بيشــتري پيدا ميكند. ما زمان سختي را ســپري ميكنيم. ما در كنار كساني كه آسيب ديدند، منسجم و قدرتمند ميمانيم.»

ايــن بازي در واقع يازدهمين ســالگرد حضور كريــك در منچســتريونايتد بود و او يك فصــل ديگر قــراردادش را تمديد كرده اما شــايد بيش از 70 هزار تماشاچي حاضر در ورزشــگاه براي آخرين بــار وين روني را در تركيب تيمشــان ديدند. او از چشم ژوزه مورينيو افتاده و به نظر ميرســد رفتنش از ميان شياطين ســرخ بعد از 13 سال حتمي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.