خيرونا الليگايي شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خيرونا با تســاوي بدون گل برابر رئال ساراگوســا براي نخستين بار در تاريخ خود به دســته اول ليگ اسپانيا راه يافت. با اين تســاوي خيرونا در فاصله يك هفته مانده به پايان دسته دوم فوتبال اسپانيا از دومي خود پشت سر لوانته مطمئن شد و به جمع تيمهاي كاتاالن، بارسلونا و اسپانيول اضافه شــد. اين تيم كه در ســال 1930 تاسيس شده، ســه بار در مرحله پليآف سالهاي 2013 و 2015 و 2016 شكســت خــورد و نتوانســت صعود كند. اين تســاوي براي ساراگوســا هم خوب بود و ايــن تيم را از سقوط نجات داد. تيم سوم صعودكننده در پليآف مشخص ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.