ژارديم: اينتر به من پيشنهاد داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لئوناردو ژارديم گفته كه پيشنهادي از اينتر داشــته است اما آن را رد كرده، چرا كه ترجيح ميدهد در موناكو بماند. به ايــن ترتيــب، لوچيانو اســپالتي به احتمال فراوان مربي اينتر خواهد شد.

اينتر از تابســتان گذشــته تاكنون روبرتو مانچيني، فرانك ديبوئر، استفانو پيولي و اســتفانو وكي را بهعنوان مربي داشته است. آنها به دنبال مربي جديدي هســتند و اســپالتي، مربي سابق رم را به خدمت خواهنــد گرفت. او قراردادي دوســاله، قابل تمديد به سه سال امضا خواهد كــرد و ســاالنه 4 ميليون يورو دستمزد خواهد گرفت.

اكنــون ژارديم گفته كه اســپالتي گزينــه اول اينتــر نبــوده اســت: «باشــگاههاي چيني حاضرند من را طال بگيرند. همچنين يك پيشــنهاد هم از اينتر داشــتهام اما به نظــرم پروژه من در موناكو هنوز تمام نشــده اســت. من بهزودي قراردادم را تمديد خواهم كرد و اين خبر رسما اعالم خواهد شد.»

موناكــو بــا ژارديــم در اين فصل درخشش بسياري داشت. آنها قهرماني ليگ يك فرانســه را به دست آوردند و به نيمهنهايي ليگ قهرمانان هم رسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.