اورا: بايد نانآور 24 برادر و خواهرم باشم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پاتريس اورا گفته كه در 63ســالگي همچنان بــازي ميكند تا نان خواهرها و برادرهايش را فراهم كند! اورا در سالهاي 2006 تــا 2014 در يونايتــد بازي كرد و اكنــون براي بازي بزرگداشــت مايكل كريك به اولدترافورد بازگشته است. او كه در حــال حاضر در مارســي در ليگ يك فرانســه حضور دارد ميگويد: «اميدوارم كه كريك ســالهاي زيــادي بازي كند. او بايد مانند من بــه فوتبال ادامه بدهد. بازيهاي دوستانه سهشنبه 16 خرداد اوكراين............................................................................................ مالت 20:30 دانمارك .......................................................................................... آلمان 23:15 مــن هنوز بازي ميكنم چــون 24 برادر و خواهر دارم كه بايد نانآورشــان باشم، پــس نميتوانم توقف كنــم و بايد بدوم! مايــكل كريك هنــوز بازيكني مهم براي منچستريونايتد اســت و يادم هست كه امســال هر بار كه بازي كرد، نتيجه براي منچســتريونايتد مثبت بــود.» او درباره احساســش هم گفت: «در بازگشــت به اولدترافورد بسيار احساساتي شدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.