آزار بازيهاي بلژيك را از دست داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بلژيــك در دو بازي پيش رو نميتواند از حضور ستاره چلســي، ادن آزار استفاده كنــد. او در جريان تمرين يكشــنبه دچار آســيبديدگي شــد و نميتواند در بازي دوســتانه بــا جمهوري چــك و همچنين بازي مقدماتي جام جهاني با اســتوني تيم كشــورش را همراهــي كند. هنــوز معلوم نيســت بال بلژيك تا چه مــدت نميتواند بــازي كند و بر اســاس اعالم فدراســيون فوتبال بلژيك با انجام آزمايشهاي بيشــتر شدت مصدوميت او مشخص ميشود.

بلژيك در حــال حاضر با 13 امتياز از 5 بازي در صــدر جدول گروه H قرار دارد و دو امتياز از يونان و ســه امتياز از بوسني و هرزگوويــن بيشــتر دارد. اين تيم در ماه نوامبر در بروكســل 8 بر يك استوني را در هم كوبيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.