زرينچه مدير عامل، فيليكس ماگات سرمربي

نسخه جدیدي که براي استقالل نوشتند این است که جواد زرینچه مدیر عامل شود و فيليكس ماگات هم سرمربي. تا به امروز وزیر ورزش و جوانان که مسووليت ایجاد تغييرات در باشگاه استقالل را به عهده دارد این خبر را تایيد نكرده است اما نشست جواد زرینچه با حسن زماني عضو هيا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اينكه نشســت اخير حسن زماني، عضو هيات مديره باشگاه استقالل و جواد زرينچه با هماهنگي و اطالع وزيــر ورزش و جوانان انجام شــده يا خير، هنوز مشــخص نيست چون هيچ اظهارنظر رسمي از سوي متوليان اصلي باشگاه استقالل (وزارت ورزش) در اين خصوص منتشــر نشده اما اشاره به جلسهاي كه عضو هيات مديره باشــگاه استقالل با آقا جواد داشــته در اين برهه كه افتخاري سعي ميكنــد به هر شــكل خــود را در مديريت باشگاه اســتقالل حفظ كند، ميتواند جالب توجه باشد.

در روزهاي اخير افتخاري و برخي ديگر از مسووالن باشگاه كه براي ماندن در استقالل ســخت به تالش و تكاپو افتادهاند مذاكرات بســياري در پس پرده با تصميمگيران كالن باشــگاه داشــتهاند تا از اخراج مصون بمانند امــا در همين اثنــا يكي از اعضــاي هيات مديره باشــگاه اســتقالل كه از ابتداي فصل منتقد برخي تصميمهــا بود و حتي صراحتا از ضعفهــاي فني منصوريــان گفته بود و افتخاري را هم دربرخي مصاحبههايش از دم تيغ گذرانده بود در جلســهاي كه با زرينچه داشته پيشــنهاد مديرعاملي باشگاه استقالل را به او داده است.

در ايــن نشســت زرينچه ابــراز تمايل كــرده كه مديريت باشــگاه اســتقالل را بر عهده بگيــرد. زرينچه كه هــر فصل در اين برهه نامش بهعنوان مديرعامل آينده باشگاه اســتقالل مطرح ميشــود براي اينكه نظر مساعد زماني را جلب كند به وي گفته است كه اگر مديرعامل استقالل شود، نظر مساعد غالب پيشكسوتهاي باشگاه استقالل را هم جلب خواهد كــرد و آنها را در صف حاميان باشگاه قرار خواهد داد.

ظاهــرا زرينچــه پيــش از برگــزاري نشســت با زماني در اين خصوص با برخي از پيشكســوتها گفت و گوهايي داشته اما نكته بسيار قابل توجه و مهم اين است كه در نشست مخفيانه فوق درباره انتخاب سرمربي جديد هم بحــث و تبادل نظر شــده اســت. زرينچه در مذاكرات خود با زماني اعالم كرده كه ميتواند زمينهســاز حضور فيليكس ماگات در استقالل شــود. البته مشخص نيســت كه آقا جواد به واسطه كدام اعتبار مالي و چه بودجهاي چنين قولي به زماني داده اســت. از طرفي فيليكس مــاگات اكنون در يــك تيم چينــي فعاليت ميكند و بعيد اســت كه فراهم كردن مقدمات حضور اين مربي نامدار در استقالل كار سادهاي باشد.

وزیر چه تصميمي ميگيرد؟

دربــاره تغييرات در اســتقالل اما نظرات گوناگوني مطرح ميشود. گروهي اعتقاد دارند كه افتخــاري و منصوريان فصــل بعد هم در استقالل به فعاليت ادامه خواهند داد.

برخي هــم معتقدند بــه زودي تغييرات گستردهاي در باشــگاه استقالل ايجاد ميشود و حتي همين حسن زماني كه با جواد زرينچه نشســت برگزار كرده و به دنبــال تغييرات در اســتقالل اســت نيز از كار بركنار ميشــود و گروهي جديد مديريت باشــگاه استقالل را بر عهده ميگيرند.

از علي فتحا... زاده و محمدحســين قريب بهعنوان ديگر گزينههاي مدير عاملي باشــگاه اســتقالل ياد ميشود اما وزير ورزش و جوانان هنوز تصميمي در اين باره نگرفته است. ظاهرا قريب مشــغول كارهاي عمراني اســت و وقت سرخاراندن ندارد و نام فتحا...زاده هم فقط در حد حرف بيان ميشود.

البتــه اخيرا فتحا... زاده در عكســي ميان وزيــر ورزش و جوانان و داورزني ديده شــده كه اين عكس شــايد سرمنشاء تحوالتي باشد. گرچه نبايد تالش شديد افتخاري در پس پرده را براي ماندن در استقالل ناديده گرفت و شايد در نهايــت او بماند و منصوريــان را هم حفظ كند.

از علي فتحا... زاده و محمدحسين قریب بهعنوان دیگر گزینههاي مدیر عاملي باشگاه استقالل یاد ميشود اما وزیر ورزش و جوانان هنوز تصميمي در این باره نگرفته است. ظاهرا قریب مشغول کارهاي عمراني است و وقت سرخاراندن ندارد و نام فتحا...زاده هم فقط در حد حرف بيان ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.