شجاعي: ميتوانم عضو موفق هيات مديره استقالل باشم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گفته ميشد كه فريده شجاعي همســر مرحوم پورحيدري قرار است جاي او را در هيات مديره اســتقالل بگيرد، خبري كه در ابتدا توسط خود شجاعي تكذيب شد؛ اما در شرايطي كه اوضاع و احوال استقالل اصال خوب نيســت و بايد دو عضو به اعضاي فعلي هيات مديره استقالل اضافه شوند، همســر پورحيدري بدش نميآيد كه عضو هيات مديره شــود. شجاعي در ابتدا در پاسخ به اين سوال كه «وزارت ورزش با شما براي حضور در هيات مديره استقالل صحبتي كرده است» ميگويد: «اصال صحبتي نشده است. كســي با من در اين باره صحبتي نكرده اما شايد حرفي بوده كه رسانهاي شده است.»

اگر پيشــنهاد داده شــود، ميپذيريد؟ همســر پورحيدري در پاسخ ميگويد:«بايد ببينم شــرايط چطور پيش ميرود. دوست دارم و احساس ميكنم بــا توجه به تجربياتم در فوتبال و 40 ســال زندگي با منصور (پورحيدري) بتوانم به اســتقالل كمك كنم. با توجه به شرايطي كه دارم، اين توانايي را ميبينم كه بهعنوان يكي از اعضا كاري انجام دهم.»

فكر ميكنيد بتوانيد در اين زمينه موفق باشيد؟ شجاعي پاسخ ميدهد: «اين نظر برخي از آقايان اســت كه شايد خانمها نتوانند موفق باشــند اما نگاه رييس جمهوری و وزير ورزش غير از اين اســت. وزيــر ورزش ميگويد بايد مديركل اداره كل ورزش و جوانان خانم باشد؛ هيات مديره استقالل و پرسپوليس كه سختتر از اين نيست. نگاه مسووالن مثبت است و فكر ميكنم از حضور بانوان استقبال كنند. از طرفي، شناخت هم بايد داشــته باشند. بايد توانايي بانوان را ببينند و آنها را امتحان كنند. ادعاي زيادي ندارم و نميتوانم به طور صددرصد بگويم كه اگر عضو هيات مديره اســتقالل شوم، صددرصد موفق خواهم بود، چون بستگي به شرايط كاري دارد. شــايد من خواستهاي داشته باشم كه مديرعامل با آن مخالفت كنــد. ابزارهاي كار كردن خيلي مهم اســت اما با توجه به تجربه در زمينه مديريت، ميتوانم بگويم توانايي اين كار را دارم.»

اگر االن عضو هيات مديره اســتقالل بوديد، نســبت به شكست 6 بر يك اســتقالل مقابل العين امارات چه واكنشــي نشــان ميداديد؟ همسر پورحيــدري در اين ارتباط ميگويد: «اينطور نيســت كه فيالبداهه براي يك باخت تصميمگيري كنيم. بايد ديد شرايط چگونه است. با يك شكست نميتــوان تصميمگيري كرد. اگر جاي يكــي از اعضاي هيات مديره بودم، بررسي بيشتري ميكردم.»

اگر پورحيدري زنده بود، چه واكنشي داشت؟ شجاعي پاسخ ميدهد: «او مرد ويژه اســتقالل بود و قطعا غصه زيــادي ميخورد. او البته نظرات انقالبي نميداد كه چون شكســت خوردند، همه بايد عوض شوند. منصور منطقي برخورد ميكرد، هر چند حاضر نبود شكست يك بر صفر استقالل را ببيند. او دوســت داشت هر كســي كه مربي استقالل بود، تيمش برنده باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.