در خروجي به طرف كدام بازيكنان باز ميشود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بــا وجود تمــام حــرف و حديثهايي كه پيرامون فعاليتهاي نقل و انتقاالتي اســتقالل در تابســتان به گوش ميرســيد اين باشگاه با شش بازيكن به توافق نهايي نزديك شده است. شكست6 بر يك برابر العين وداع تلخي را براي اســتقالليها در آخرين بازي رسمي فصل رقم زد. نتيجــهاي كه تمام فعاليتهــا و اخبار اين تيم در بازار داغ تابســتاني را تحت الشعاع خود قرارداد و باعث شد تا در روزهايي كه همه انتظار شــروعي توفاني از آبيهــا در راه جذب بازيكن را داشــتند، سياســت سكوت در دســتور كار مسووالن و سرمربي استقالل قرار بگيرد. با اين وجود اظهارنظرهاي گاه و بيگاه برخي مسووالن باشگاه پيرامون شايعات در قبال توافقات صورت گرفته با برخــي بازيكنان باعث شــد تا حدود زيادي سياســتهاي نقل و انتقاالتي اســتقالل لو برود. بخصوص بعــد از ادعايي كه منصوريان در پي شكست ســنگين برابر العين تجربه كرد و وعــده داد با چهار تا پنــج بازيكن بينالمللي بار ديگر اســتقالل را به روزهــاي اوج خود باز ميگرداند. خريدهاي مد نظر منصوريان اما اين بار برخالف فصل قبل كه بيشتر بازيكنان جوان بودند روي بازيكنان باتجربهتر اســت. بازيكناني كه هر يك تجارب بينالمللي زيادي در كارنامه خود داشــتند و حضورشــان از ديد ســرمربي استقالل ميتواند گامي بلند براي رساندن او به تيم رويايياش باشــد. از همين رو طي روزهاي گذشــته منصوريان و مسووالن باشگاه بر اساس فهرستي كه او براي خريدهاي خود تنظيم كرده بــود به صورت مخفيانه و بــدون جار و جنجال وارد مذاكره شــده و تا حدود زيــادي به توافق رسيدند تا جايي كه اضافه شدن 6 بازيكن جديد به فهرســت استقالل قطعي شــده است. پژمان منتظري، مرتضي تبريزي، ســجاد شــهباززاده، روزبــه چشــمي، ســرور جبــاروف و جــالل الدين ماشــاريپوف شــش بازيكني هستند كه استقالليها به صورت قطعي از اضافه شدن آنها به فهرســت نفرات ليگ هفدهم خبر ميدهند و مدعي هســتند به اين فهرست دو مدافع كناري نيز اضافه خواهد شــد تا باالنس چپ و راســت اســتقالل هم حفظ شــود. نفراتي مثل دانيال ماهيني و مهدي شيري در دفاع راست و شايان مصلح و يك مدافع خارجي نيز گزينههاي دفاع چپ در فهرست منصوريان هستند اما اين نفرات در فهرســت جايگزين كــدام بازيكنان خواهند شــد نيز خود ســوالي بود كه ذهن بسياري از طرفــداران اين تيــم را به خود مشــغول كرده است. اينكه كدام بازيكنان در فهرست خروجي منصوريان و مازاد اســتقالل قــرار دارد. در اين خصوص اما بيشتر توجهات معطوف به نامهايي همچون يعقوب كريمي، هراير مگويان، لئوناردو پادواني، ميعاد يزداني (كه راهي سپيدرود شد)، وريا غفوري و يكي دو بازيكن ديگر شــده است كه ساز جدايي كوك كرده و قصد ماندن ندارند. آنچه محرز اســت اينكه عليرضا منصوريان براي كم كردن از شدت انتقادات بعد از شكست غير قابل باور مقابل العين قصد دارد همزمان با ايجاد تغييرات در كادر مديريت كالن باشگاه تا اواسط هفته آتــي از خريدهاي پر ســر و صداي خود رونمايي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.