ابهام در تمديد قرارداد نورافكن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دعوا برســر اميد نورافكن درنهايت بــي نتيجه ماند چراكه تيــم جوانان در جام جهاني نتوانست از مرحله مقدماتي صعود كند و به ايران بازگشت. از طرفي هم زمان براي ســفر اميد به دبي آنقدر كــم بود كه ايــن بازيكــن روز بازي به امارات رسيد و نتوانست در تركيب اصلي استقالل قرار بگيرد.

بهتــاش فريبا مديرفني اســتقالل هم در توضيــح تصميم منصوريان براي اســتفاده نكــردن از نورافكــن در بازي بــا العين ميگويد: «ما خواســتيم اميد مصدوم نشود. فشار ناشي از بازيهاي پي درپي ممكن بود اميد را مصدوم كند.» به اين ترتيب پرونده بازيهاي تيم جوانان در جام جهاني و همچنين اســتقالل در آســيا با ناكامي هر دوتيم بسته شد اما يك ســوال اينجا باقي ماند كه آيا اميد نورافكن با استقالل قراردادش را تمديد ميكند يا نه؟ فريبا به اين نكته اشــاره ميكند كه قبل از ســفر به كره از اميد قول تمديد قــرارداد را گرفته بودند اما اين بازيكن جوان خودش اين مســاله را تاييد نميكند و شايد منتظر مانده تا در صورت داشتن پيشنهاد خارجي فوتبالش را خارج از ايران دنبال كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.