مجيد حسيني در فكر جدايي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بعد از آنكه حضور مجيد حسيني مدافــع جوان اســتقالل در ســپاهان منتفي شــد حاال گســترش فوالد به دنبال جذب اين بازيكن است.

نصيــرزاده مديرعامــل باشــگاه گســترش اين خبر را تاييــد كرده و گفتــه: «مجيد حســيني را با توجه به اينكــه پژمان منتظــري ميخواهد به اســتقالل برگردد مدنظر قــرار داده و در صورتــي كه شــرايط فراهم شــود اين بازيكــن را ميخواهيم.» بايد ديد اســتقالل و منصوريان چه واكنشــي به اين درخواست نشــان خواهند داد بخصوص آنكه گســترش فوالد حاضر به صدور رضايتنامه داريوش شجاعيان براي اســتقالل نشــد. البتــه به نظر ميرسد كه حسيني هم به اين انتقال رضايت دارد و چندان دلش نميخواهد كه براي فصل آتي در اســتقالل بماند. مدافع جوان استقالل در فصل شانزدهم چندان فرصت حضور در تركيب اصلي را نداشــت و اين نگراني را دارد كه با بازگشت احتمالي منتظري به استقالل همچنــان نيمكت نشــينياش تداوم داشته باشد به همين دليل از پيشنهاد تبريزيها اســتقبال كــرده و منتظر واكنش باشــگاه است. استقالل هم اگر بتواند پژمــان را برگرداند اين احتمال وجــود دارد با انتقال حســيني جوان موافقت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.