مشكل زمين استقالل برطرف ميشود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ورزشگاه امام رضا(ع) همزمان با واگذاري ورزشگاه شهيد كاظمي به پرســپوليس در اختيار استقالل قرار گرفت اما هرگز نتوانســت تبديل به مكاني براي ميزباني از اســتقالليها شود.

مشكالت نشست زمين، كمبود امكانات و به ويــژه چمن مصنوعي اين ورزشگاه باعث شد تا استقالليها حتي يك جلسه تمريني خود را نيز در اين ورزشگاه برگزار نكنند.

رضــا افتخاري دربــاره آخرين شرايط اين ورزشــگاه ميگويد: «در ســال گذشــته با پيگيريهاي بنده مبلغ 30 ميليارد ريال بودجه توسط شــوراي شــهر تهران و با مساعدت آقاي عليرضا دبير جهت آمادهسازي ورزشــگاه امام رضــا (ع ) تخصيص داده شد و عمليات اجرايي آن توسط شــهرداري منطقه 18 آغاز گرديده است.»

مديرعامل استقالل همچنين در ادامه درباره شــرايط كمپ حجازي ميگويد: «توســعه و تكميل كمپ مرحوم ناصر حجازي در دستور كار و برنامههاي باشــگاه قــرار دارد كه اميدوارم با حمايــت دولت محترم، اين پروژه نيز در سال جاري تكميل شود.

مشــكل زمين تمرينــي يكي از معضالت اســتقالل در سالهاي گذشته اســت و منصوريان نيز بارها در گفــت و گوهاي خــود از هيات مديره درخواســت كرده بود تا براي حل اين معضل اقدام كنند اما آبيها در نهايــت فصــل را در زمين چمن كمپ حجازي برگزار كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.