مخالفت با جدايي دروازهبان دوم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در چند روز اخير، ســيد حسين حسيني، دروازهبان دوم تيم اســتقالل، بهدليل كم بازي كــردن در فصلــي كه گذشــت و ادامه حضور رحمتي در استقالل، شــنيده ميشود خواهان جدايي از اين تيم شده است ولي روز گذشته در صفحه اينستاگرام خود اين خبر را تكذيب كرد.

شواهد نشان ميدهد حسيني از وضعيتش در اســتقالل راضي نيست ولي دوست دارد در ايــن تيم بماند. از طرفي تراكتورســازي هم به دليل نداشــتن دروازهبان و نامشــخص بودن وضعيــت محمدرضا اخبــاري بــراي گرفتن رضايتنامه از سايپا خواهان جذب حسيني است ولي از پنجره نقلوانتقاالت با دســتور فيفا فعال محروم اســت و بايد ابتدا تكليفش توسط فيفا مشخص شــود. باشگاه اســتقالل هم مخالفت خود را در مورد جدايي اين بازيكن اعالم كرده است.

منصوريــان نميخواهد بازيكنــان فعلي استقالل را از دســت بدهد چون ميداند براي خريد بازيكن جديد باشــگاه با مشــكل روبهرو خواهد شــد اما از طرفي هم بــه دليل حضور پي درپي رحمتي در دروازه اســتقالل حسيني ميداند كه فصل بعد هم نيمكت نشين خواهد بود هر چند كه اگر باشــگاه اجازه جدايي ندهد مجبور است در استقالل بماند. بايد ديد در ادامه وضعيت نقل و انتقاالت استقالل چه خواهد شد و آيا منصوريان ميتواند به خواســتههايش در اين فصل برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.