كنايه صادقي به رحمتي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اميــر حســين صادقــي مدافع سابق اســتقالل در مصاحبه اخيرش حرفهايي زده كه كامال مشــخص است كه به سيدمهدي رحمتي طعنه ميزند.

او درباره باخت اخير اســتقالل بــه العين امــارات صحبــت كرده و البتــه گريزي هم به چنــد بازي در ســالهاي گذشته داشــته كه نشان ميدهد هنوز با دروازهبان اســتقالل مشكالت اساسي دارد. صادقي درباره بدشانســيهای اســتقالل گفته: « ظاهرا طالع بد چرخيده و قرعه به نام آنهايي افتاده كه امروز در اســتقالل سركار هستند. از آن سه تاي ايمون زايد شــروع شــد و بعد هم 2 بر 4 شهرآورد حاال هم شــش تاي آسيا. ‪50 04،‬ سال بود چنين نتايجي براي استقالل رقم نميخورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.