رضاييان: كسر 6 امتياز ملوان دروغ است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از حرف و حديثهايي كه درباره قطعي شــدن كســر امتياز از ملوان به ميان آمد، مســعود رضاييان مدير عامل باشگاه آن را شايعهاي بيش نميداند: «متاســفانه نميدانم چرا هــر از گاهي در اين باره اخبار نادرستي مطرح ميشود، براي من جالب است چون كه بعضي از دوستان با ديدن يك نامه به موضوع كسر 6 امتياز رسيدهاند، در حقيقت اين نامه، نامه وكيل زوران به فيفاســت، او از طوالني شدن پروسه رسيدگي به اين پرونده خسته شده و به همين دليل به فيفا نامه زده و تقاضا كرده تا هر چه سريعتر پاسخ باشگاه ملوان فرستاده شود.

مــا پيش از اين از فيفا درخواســت داليل صدور راي كرده بوديم و هنوز جواب مان داده نشــده اســت و تا جواب ما داده نشود رسيدگي به اين پرونده پيش نميرود، وكيل زوران هم از اين موضوع خســته شــده اســت و داليل تعويق پاسخ به ما را از فيفا خواسته است، البته به زودي وكيل باشــگاه در مطلبي به طور كامل به اين موضوع خواهد پرداخت و بــا داليل حقوقي درباره آن به صحبت خواهد پرداخت اما در حال حاضر هيچ مساله جديدي براي كسر امتياز از باشگاه به وجود نيامده و بنابراين، اين موضوع صحت ندارد.»

رضاييان درباره جدايي دروازهبانش اينطور ميگويد: «شخص بنده با او در رابطه با شــرايط ادامه حضورش و مسائل مالي به صحبت پرداختم چــرا كه معتقد بودم، او از جمله بازيكناني اســت كه ميتواند به درد ما بخورد، اكنون نميدانم چرا بي انصافي ميكند و ميگويد كسي از باشگاه با او تماس نگرفت در حالي كه تنها بازيكني بود كه با او صحبت و نشست خوبي داشــتيم. نكته بعدي اينكه ميگويد باشگاه ميخواهد 30 درصد جريمه كند، اين حرف هم صحيح نيست.»

رضاييان درباره اهداف باشــگاهش با مربيگري دست نشان ميگويد: «قول قهرماني از كســي نگرفتهايم اما براي تيم هدفگذاري كردهايم، اين براي ما مهم بود بخواهيم با هدفگذاري پيش برويم و در نهايت به چيزي كه ميخواهيم برسيم اما در فوتبال اصوال كسي قول نميدهد براي اينكه هيچ چيز در آن مشــخص نيست. شما فصل قبل را ببينيد ما 34 هفته در كــورس رســيدن به ليگ برتر بوديم اما در نهايــت در يكي دو هفته پاياني نتوانستيم به هدف مان برسيم.»

رضاييان با قدرداني از ســرمربي فصل گذشتهاش اينطور ميگويد: «از مايليكهــن از بهترين مربيان فوتبال ايران كه در فصل گذشــته در تيم ملوان نيز تحولي اساسي به وجود آورد، ممنونم اما در رابطه با ادامه همكاري با ايشان نيز ما گزينههاي مورد نظرمان را در هيات مديره مورد بررســي قرار داديم و با توجه به جميع جهات نادر دست نشان را انتخاب كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.