ميثاقيان: ياد عنايتي، آندو، جباري و نيكبخت افتادم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اكبر ميثاقيان ســرمربي تيم فوتبــال ســياهجامگان در بــاره آخريــن شــرايط ســياهجامگان بعــد از تمديد قرارداد با ايــن تيم ميگويد: «ما كارمان را آغــاز كردهايم و انشــاءا... كه يك تيم خوب ببنديــم و اين را هــم بگويم كه به دنبــال بازيكنان جوان هستيم. در واقع شرايط باشگاه به شكلي است كه نميتوانيم بازيكن اســمي جذب كنيم و طــي روزهاي اخير بعد از 10 ســال در مشــهد آزمايشگيري انجام داديم و اين كار مرا به ياد روزهاي نســل ابومسلم انداخت. اگر اشــتباه نكنم نزديك به 570 جوان در آزمايشگيري باشــگاه ما شركت كردند كه خوشبختانه نفرات جواني را در بيــن آنها ديدم كه ميتوانند در آينده حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشند. 5 ، 6 بازيكن زير 23 ســال در اين آزمايشها وجود داشت كه چشم من را گرفت و وقتي آنها را ميديدم ياد ابومســلم ميافتادم كه امثــال عنايتي، نيكبخت، خلعتبري، آندو و جباري از دل ايــن آزمايشگيريهــا بيــرون آمدنــد.» ميثاقيان درباره جدايــي اكبر محمدي اينطور ميگويــد: «محمدي زحمــت كشــيده و تيم را در ليگ نگه داشته است. او كجا برود. حاال اگر هــم او حرفي زده و ناراحــت شــده به اين مساله رســيدگي ميشود اما مــا در كالسهاي مربيگري با هم بوديــم و چيزي در زمينه جدايي نگفت. من مطمئن هســتم محمدي به تيم ما برميگــردد چون اعتقاد دارم در آن برهه 3 ماهه او به همراه آقايان شكري، دهقاني و رهبر زحمات زيادي در تيم ما كشيد.» در حال حاضر فقط يك بازيكن از سياه جامگان جدا شده است: «جركوويچ به كشورش رفته و به تيم ما برميگردد. تنها مصطفي احمدي از جمع ما جدا شد كه به پديده رفت. مصطفي احمدي قراردادش با ما تمام شــده بود ولي ما با باشگاه پديده و مسووالن آن مشكلي نداريم و انشاءا... هر دو تيم در رقابتهاي فصل آينده عملكرد خوبي داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.