نفت تهران در آستانه واگذاري و تغييرات مالكيت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با توجه به شرايط نامساعد باشگاه نفت تهــران و بدهيهاي انبوه مديران فعلي احتمال تغيير مالكيت اين باشگاه براي ليگ هفدهم كم نيســت. باشگاه نفــت تهران پس از جدايــي از وزارت نفت و واگذاري به شركت بهنام پيشرو مشكالت زيادي را تجربه كرد.

اين باشــگاه در ليگ شــانزدهم بدهيهاي زيادي را به جا گذاشــت و همين مســائل چند بار در طول فصل باعث شــد بازيكنان اين تيم دست به اعتصاب بزنند. حــاال هم نفتيها هنوز اقــدام رســمي براي حضــور در ليگ هفدهم انجام ندادهاند و به همين خاطر ممكن است مالكيت اين باشگاه بازهم دچار تغيير شود.

نفت تهران كه با قهرماني در جام حذفي نماينده ايران در ليگ قهرمانان ســال آينده خواهد بود، هنوز اقدامي براي حضــور در ليگ هفدهــم انجام نداده است. در اين باره خريداراني براي امتياز باشگاه نفت تهران وجود دارد. با توجه بــه اينكه واگذاري نفت تهران به بهنام پيشرو از سوي وزارت نفت هنوز به طور رســمي انجام نشــده و مالكان كنونــي فقط بر اســاس يــك مبايعه نامه كار را جلــو بردهاند، احتمال دارد با دخالت وزارت نفت و ســازمان ليگ، مالكيت از آنها گرفته شود.

از سوي ديگر گفته ميشود مالك كنوني باشــگاه با ارائه پيشــنهادهايي سعي در انصراف خريداران كرده است اما اصال بعيد نيســت زودتــر از آنچه انتظار داريم مالكيت باشــگاه نفت در اختيار فرد يا افراد جديدي قرار بگيرد.

در اين شــرايط بالتكليفي، مالك كنوني باشــگاه نفت صحبتهايي را با علي كريمي براي قبول ســرمربيگري اين تيــم انجام داده بود اما آنها بودجه خاصي براي ادامــه كار در فصل آينده نداشــتند و به همين دليل حضور علي كريمي در اين تيم منتفي شد.

نكته قابل توجه درباره بدهيهاي باشــگاه نفت تهران اين اســت كه اين باشگاه بعد از تسويه حساب با بازيكنان سابق و كنوني بايد 6/5 ميليارد بدهي مالياتــي را نيــز پرداخت كنــد و اين موضوع نفتيها را براي تمديد قرارداد با بازيكنان فعلي و عقد قراردادهاي جديد با مشكالتي جدي مواجه خواهد كرد.

فعال كه مســووالن نفت تهران در اولين قدمهاي خود براي آمادهســازي تيــم براي فصل آينــده، چندان موفق نبوده و نتوانستهاند نظر علي كريمي را براي قبول سرمربيگري اين تيم جلب كننــد. بايد ديد بعــد از اين اتفاق آنها در ادامه چه سياستي در پيش خواهند گرفت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.