خوراكچي: بعد از اخراج سنگ سفيدي بازيكنان شيريني دادند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضــا ســنگ ســفيدي در مصاحبــهاي بــه شــدت عليــه محمود خوراكچــي مربياش در تيم تاسيســات دريايي انتقــاد كرد و گفت كــه او را به خدا واگذار ميكنــد. خوراكچي در مورد اينكه ســنگ سفيدي گفته به خاطر يك پنالتــي در رختكــن به او بــي احترامي كرده، ميگويد: «ناراحتي من از او ربطي به پنالتي نداشــت و هيچ وقــت پنالتي معياري نميشود كما اينكه سعيد عباسي در حســاسترين بازي تاسيسات در جام باشــگاههاي آســيا مقابل ناويا ژاپن دو پنالتي خراب كرد و اين تيم حذف شــد اما كســي او را مواخذه نكرد يا شايستگي فنياش را زير ســوال نبرد. خراب كردن پنالتي به عــدم آمادگي ذهني بازيكن بر ميگردد. ما از چند هفته قبل از اين بازي بــه عدم تمركز فني و جــدي نبودن اين بازيكــن در تمرينات پي برديم و اينكه او مشتري پر و پاقرص مركز فيزيوتراپي بود كه تحت قرارداد باشگاه تاسيسات بود چرا كه مشــكل كهنهاي در كمر خود داشت كه حتي هنوز هم با آن دست به گريبان است. سنگ سفيدي گفته مصدوم نبوده و من همه جا گفتم او مصدوم اســت در حالي كه او به خاطــر همين مصدوميت از تيــم ملــي خط خــورد به كرواســي نرفت و حتي االن هم با هزينه شــخصي فيزيوتراپي ميكند تا مصدوميت كمرش را برطرف كند. در بيشتر گلهايي كه در بازيهــاي آخر خورديــم و امتيازاتي كه از دست داديم ســنگ سفيدي بيشترين تقصير را داشــت و حتي يكي از اعضاي هيات مديره به من گفت چرا او را از تيم اخراج نميكنيد؟ ســنگ ســفيدي بايد حرفهايش را ثابت كند و گرنه در مراجع قضايي بايد پاسخگو باشد گرچه در مدت اخير رفت و آمد زيادي به مراجع قضايي داشته و بعيد است از اين اتفاق بترسد.»

او ميگويــد: «ســنگ ســفيدي منفورتريــن بازيكن تاسيســات دريايي بود بــه نحوي كه وقتي بــه هر دليل در تمرين نبود بازيكنان با انگيزه در تمرينات شركت میكردند و بعد از كنار گذاشتن او از تيم شيريني پخش كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.