سينا عشوري: هنوز جواب فيفا نيامده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم تراكتورســازي بــا حكم فيفا از دو پنجره نقل و انتقاالتي محروم شــده و وضعيــت برخي از بازيكنــان اين تيم نامشخص است. ســينا عشوري هافبك تراكتورسازي در نيمفصل ليگ شانزدهم نامش بــه دليل مصدوميت از فهرســت قرمزپوشــان خارج شــده و حاال بعد از رفع مصدوميت مســووالن اين تيم قصد دارنــد از اين بازيكن اســتفاده كنند اما با توجه بــه محروميت از نقل و انتقاالت گفته ميشــود اجازه ايــن كار را ندارند. از طــرف ديگر گفته ميشــود به دليل اينكه عشوري قرارداد داشته منعي براي بازگشت او وجود ندارد. با توجه به همين اظهارنظــرات متناقض براي مشــخص شــدن وضعيت اين بازيكن مســووالن تراكتورســازي از فيفا استعالم گرفتهاند كه هنوز جواب قطعي صادر نشــده است اما همچنان اخبار و شايعات متناقضي در اين مورد شنيده ميشود.

عشوري در اين باره ميگويد: «هيچ چيــز در اين مــورد نميدانــم و منتظر هستم تا وضعيتم مشــخص شود. هنوز جــواب فيفا نيامــده و اطالعــي از اين موضوع ندارم.»

او به همين دليل هيچ مذاكرهاي را با تيمهاي ديگر انجام نداده است: «منتظر هســتم تا تكليفــم در تراكتورســازي مشخص شود به همين دليل تا آن موقع كاري نخواهم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.