پاشازاده: در نساجي ميخواهيم تيم باشيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي جديد نســاجي قائم شهر ميگويد اميدوار است با همكاري باشگاه، كادر فنــي و هواداران ايــن تيم بتوانند به ليگ برتر برســند. مهدي پاشــازاده درباره اهدافش در فصل آينده ميگويد: «برنامههايم را به باشــگاه اعالم كردم و باشــگاه هم همكاري ميكند. اميدوارم ايــن همكاري بين باشــگاه، كادر فني و هواداران برقرار شــود تا نساجي به ليگ برتــر برســد. از هفته آينــده تمرينات را شــروع ميكنيم و تيم كم كم شــكل الزم را ميگيــرد.» او بــراي جايگزيني عباسزاده كه به ســايپا رفتــه بازيكني را در نظــر گرفتــه اســت: «حتما براي جايگزينــی او بازيكن خاصي مد نظرمان اســت. ما بازيكنان جــوان خوبي داريم. انشــاءا... بتوانيــم از آنها هم اســتفاده كنيــم و جايگزين خوبي جــذب كنيم. هدف ما اين اســت تلفيقــي از بازيكنان بزرگ و جوان جمع كنيم و دوست داريم تيم باشــيم تا ســتاره.» سرمربي سابق آلومينيوم اراك دربــاره اين تيم اينطور ميگويد: «متاســفانه اتفاقات زيادي در اراك افتــاد. نميدانم از كجــا و به چه شكلي بود. دوست داشتم آنجا ميماندم و بــه كارم ادامــه ميدادم تــا تيم را به ليگ برتر برســانم اما شرايط مهيا نشد. مسووالن كارخانه آلومينيوم يا تيمداري نميكنند يــا جوري كه دوســت دارند تيمداري ميكنند. اينها مشكالتي است كه مردم اراك بهتــر ميدانند. اميدوارم دوباره يك روز بــه اراك بازگردم و اين تيم را به ليگ برتر برسانم يا در ليگ برتر بتوانم سرمربي اين تيم باشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.