نخعي، انتخاب بومی كرمانیها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

منصور ابراهيم زاده كه فصل گذشته در نهايت نتوانست تيم مس كرمان را به ليگ برتر فوتبال كشور برساند، با توافقي كه با مديران باشگاه انجام داد از اين تيم جدا شــد. بعد از اين اتفاق مسووالن باشگاه مذاكراتي را با مربيان نام آشنا و موفق در ليگ يك آغاز كردند.

محمد مايليكهن، مهدي پاشــازاده، عليرضا مرزبان، مجيد صالح و نادر دست نشــان جزو گزينههاي مس بودند و در حالي كه به نظر ميرسيد هر كدام شــانسهايي براي نشســتن روي نيمكت اين تيم دارند اما در نهايت مسووالن باشگاه هدايت تيم شان را به احمد نخعي دادند كه فصل قبل موفق شد با تيم مس ب به ليگ دسته دو كشور صعود كند.

ســرمربي جديد مس كرمان ســابقه كاپيتاني و مربيگري و همچنين سرپرســتي اين تيم را در كارنامه دارد و يكي از باسابقهترين فوتباليستهاي استان كرمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.