سامره سرمربی جديد مس رفسنجان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هر روز گزينههاي زيادي براي نيمكت مسرفسنجان شنيده ميشد كه آخرين آنها علي سامره بود.

حتــی محمود محمودينيا سرپرســت باشــگاه مس رفســنجان در اين باره گفته بود: «ما با آقاي ســامره مذاكراتي داشتهايم كه بايد با 3 گزينه ديگر مذاكراتي داشــته باشيم.»

در نهايت روز گذشته مسووالن باشگاه با علی سامره به توافق نهايی رسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.