اهداف بزرگ پورموسوي در فوالد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

ســيروس پورموسوي كه يك فصل سخت و پردردسر در استقال خوزستان داشت حاال به فوالد برگشت تا در اين تيم آرام و بيحاشيه، روزهــاي خوبي بگذراند و به اهداف بزرگي كه در ســر دارد برســد. پورموســوي با وجود اينكه مشــكات زيادي در اســتقال خوزستان داشــت اما توانســت هم در ليگ برتر و هم ليگ قهرمانان آسيا نتايج درخشــاني براي اين تيم به دست بياورد. شــايد مهمترين عاملي كه باعث شــد پورموسوي بتواند تا حدودي از پس مشكات برآيد و خوب نتيجه بگيرد، ارتباط دوستانهاي بود كه با بازيكنان استقال خوزستان داشت.

مسالهاي كه باعث شد بازيكنان بارها و بارها به قهر كردنشــان پايان دهند و با تمام قدرت به ميدان بروند. حاال پورموسوي با همين روحيه در تاش است تا در ديگر تيم خوزستاني بدرخشــد. پورموسوي كه قبــا در تيمهــاي پايه فوالد خوزســتان حضور داشــت، از اينكه به تيم ســابقش برگشته خوشحال است. او كه قراردادي 2 ساله با فوالديها بسته، ظاهرا به دنبال اين اســت كه در فصل اول حضورش در فوالد خوزستان بوميگرايي و جوانگرايي كند تا به گونهاي به فوتبال خوزستان خدمت كند.

او به خاطر اين مســاله، در فصل اول قول هيچ عنواني به باشگاه نداده. هر چند كه با اين وجود تاش ميكند با فوالد خوزستان حداقل ســهميه آسيا را به دســت بياورد چون او هميشــه معتقد است بايد بهترينها را هدف قرار داد تا بازيكنان هم با انگيزه و تاش بيشتري به ميدان بروند. به هر حال اگر فوالد خوزستان بتواند بازيكنان مورد نظر سيروس پورموســوي را جذب كند و البته از مشكات حاشيهاي مثل مســائل مالي در اين تيم خبري نباشد، از االن بايد اين تيم قرمزپوش اهوازي را يكي از مدعيان ناميد.

تيمي كه با ســيروس پورموســوي قصد دارد ادامه راه استقال خوزستان را برود. البته به گونهاي ديگر و در آرامش كامل. مسالهاي كه در استقال خوزستان وجود نداشت. همين اهداف سيروس پورموسوي به احتمال زياد ميتواند ستارههاي فوالد خوزستان را ماندگار كند.

بازيكناني مثل ساســان انصاري، بختيار رحماني ...و كه خواهان زيادي دارند اما احتماال در فوالد ميمانند تا يك فصل درخشان ديگر در فوالد خوزســتان تجربه كنند. حاال بايد ديد سيروس پورموسوي با فوالد خوزســتان ميتواند به اهداف بزرگ خود كه خدمت به فوتبال خوزستان و البته كسب نتايج درخشان است، برسد يا نه. هنوز آخرین بازي استقالل خوزستان مقابل الهالل عربستان تمام نشده بود كه خبر رسید وحید شیخویسي از استقالل تهران پیشنهاد دارد و قرار است جایگزین مهدي رحمتي شود. با اشتباهاتي كه رحمتي در بازي با العین امارات داشت و البته درخشش شیخویسي در بازيهاي استقالل خوزستان، خیليها این خبر را باور كردند اما خود وحید شیخویسي از آن بياطالع است. شیخویسي كه یك فصل دیگر با استقالل خوزستان قرارداد دارد، ظاهرا تمایلي به ماندن در این تیم ندارد اما ميگوید هنوز هم پیشنهادي جدي ندارد. دروازهبان استقالل خوزستان درباره شرایطش، شایعه حضور در استقالل ...و توضیح ميدهد.

هنوز بازي برگشت مقابل الهالل عربســتان را انجام نداده بودید كه خبر رسید در فهرست استقالل تهران براي فصل بعد قرار دارید...

واقعا نميدانــم چه بگويم. تا االن كه خبري نيست.

مگر یك فصل دیگر با اســتقالل خوزستان قرارداد ندارید؟

بلــه امــا همانطور كه قبــا گفته بودم يكسري مشــكات برايم در اين تيم به وجــود آمد كه ديگر نميخواهم در اين تيم بمانم. اين مساله به صاحم است و به خاطر همين هم با باشــگاه صحبت كردم كه رضايتنامهام را صادر كنند.

فکر ميكني باشــگاه استقالل خوزســتان در این شــرایط كه اكثر بازیکنانش دارند ميروند با جدایيات موافقت كند؟

من به خاطر مشــكلي كه برايم به وجود آمده بود با مسووالن باشگاه صحبت كــردم و آنها هم شــرايط مــن را درك ميكنند. به هر حال من حتي براي جدايي

اینکه گفته ميشود در فهرست ســیروس پورموسوي براي حضور در فوالد خوزســتان قرار دارید، درست است؟

اگر آقاســيد (پورموسوي) اين كار را كرده نظر لطفش بوده اما تا االن با خود من صحبتي نشــده. به هر حال شــرايط فوالد فرق دارد و به نظر ميآيد از استقال خوزستان بهتر است. در كل االن پیشنهادي داري؟

من يكي، دو پيشــنهاد خوب دارم اما منتظر ميمانم تا ببينم چه پيشنهادات ديگري به من ميرسد.

با وجود اینکه كل تیم شــرایط متفاوتي داشــت و ظاهرا همه به فکر تیم فصل بعدشــان بودند اما مقابل الهالل عربســتان خیلــي خوب كار كردید و حتي ميتوانســتید برنده باشــید اما در نهایت باز هم باختید و حذف شدید...

بچههــا حق دارند به فكر تيم فصل بعدشان باشــند چون ما اين فصل شرايط سختي را در استقال خوزستان گذرانديم. در مورد بازي هم نميخواهم بگويم خيلي بدشــانس بوديم. بــازي متعادلي بود. اي كاش حداقــل جوري رقــم ميخورد كه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.