مومني: درتركيب نباشم اذيت ميشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از اســتقال خوزســتان گفتم كه حاضرم بقيه مبلغ قراردادم را دريافت نكنم. با باخت همراه نميشــد و ميتوانســتيم مساوي بگيريم چون بازي خيلي متعادلي نسبت به بازي رفت داشتيم ولي متاسفانه باختيم. مسالهاي كه وجود دارد اين است كه نه تنها چيزي از ارزشهاي اســتقال خوزســتان و بازيكنانمان كم نشد بلكه به غيرت و جوانمردي بازيكنانمان هم اضافه شد، هرچند كه ما دوست داشتيم بازيها زودتر تمام شــود و برگرديم. همانطور كه همه ميدانند ما را به اجبار بردند. خودمان عاقه نداشــتيم در اين بازي آخر شركت كنيم اما يكســري فشارها از سازمان ليگ و مســووالن خوزستان به تيم وارد شد كه باعث شد به بازي برويم.

به هر حال حیف شد از این مرحله بــاال نرفتید چون در بازي برگشــت خیلي خوب كار كردید و ميتوانستید برنده باشید و شانستان را براي صعود باال ببرید.

بلــه اما من ميگويم خدا را شــكر همه بازيكنان سالم از زمين بيرون آمدند. از اين اردوي سخت ســالم عبور كرديم و فصل را به نحوي آبرومندانه تمام كرديم.

پس انگار خیلي خوشحال هستید كه بازيها تمام شده؟

واقعا خوشحاليم. خدا را شكر. به هر حال وقتي تيمي را به اجبار ميبرند خيلي ســخت ميگذرد. ما در ايــن ‪15 01،‬ روز شرايط سختي داشتيم اما خدا را شكر كه در نهايت همه به سامت برگشتيم.

ظاهرا قبل از بــازي به بازیکنان پاداش داده شد؟

پــاداش كه نبود. آقاي روشــنايي لطف كردند و به تيم مبلغي دادند.

هنوز هم كه با استقالل خوزستان تسویه حساب نکردید...

وا... روزي كــه مــا رفتيــم بازي كنيم به ما گفتند وقتي برگرديد بخشــي از مطالباتتان در حســاب اســت اما االن كه برگشــتيم حتــي هزار تومــان هم به حسابمان نريختهاند. باز هم ميگويم خدا را شكر كه همه به ســامت برگشتيم. ما در اين چند روز كه در عمان و قطر بوديم واقعا براي برگشــتن روزشــماري و حتي ساعت شــماري ميكرديم كه خدا را شكر اين فصل هم تمام شــد و ميتوانيم حاال ذهني آسوده داشته باشــيم، هر چند كه هنوز مطالباتمان را نگرفتهايم و نميدانيم بايد براي آن چــه كنيم. در كل براي كل بازيكنان يك چك دادند كه تاريخ آن براي 30 تير است. يعني زماني كه ليگ هفدهم شروع ميشود. با اين شرايط نميدانيم چه كنيم. من كه به باشگاه گفتم رضايتنامهام را بدهنــد، از طلبم ميگــذرم. حاال بايد ببينيم شــرايط چطور ميشــود. اميدوارم زودتر برگه تسويه حسابمان را بدهند.

مهدي مومني بدون شك يكي از بهترينهاي استقال خوزستان در فصل گذشــته بود. او عاوه بر اينكه خوب گل ميزد بــه خوبي هم گل ميســاخت تا خواهان زيادي براي فصل آينده پيدا كند.

مومنــي برخاف ديگر بازيكنان اســتقال خوزســتان براي انتخاب تيم فصل آينــدهاش زياد صبر نكرد و خيلي زود با پيكان قرارداد بست.

مهــدي مومنــي مهاجم جديد پيكان دربــاره حضــور در اين تيم ميگويد: «ســال خيلي بدي داشتم و ســختيهاي زيادي كشيدم اما به هر حال بازيهاي زيادي انجام دادم و ميخواســتم به تيمي بــروم كه آرامش داشــته باشد به همين دليل تصميم گرفتم به پيكان بيايم. البته ايــن را هم بايد بگويم اولين ســالي كه فوتبالــم را آغاز كــردم زيرنظر مجيد جالــي بود و بــا روحيات و اخاق او آشــنا هســتم و به همين دليــل ترجيح دادم باز هم زيرنظر او فعاليت كنم.»

مومنــي درباره شــرايط پيكان ادامه ميدهد: «پيكان سال گذشته شــرايط خوبي داشــت و در جدول ششم شد و امســال هم برنامههايي دارنــد تا به باالي جدول رســيده و سهميه كســب كنند. قطعا من هم مثل ســاير بازيكنان تــاش زيادي ميكنــم تــا بهترين عملكــردم را داشته باشــم و بتوانم به تيم كمك كنم. پيكان تا به حال شــرايط بدي نداشته مگر اينكه من بدشانس باشم و اين تيــم هم به مشــكل بخورد! در اســتقال خوزســتان آرامــش نداشــتم و ســختي زيادي كشيدم. تصميــم گرفتم به تيمــي بروم كه آرامــش و امكانــات خوبــي دارد و به هميــن دليل پيــكان را انتخاب كردم.»

بازيكن جديد پيــكان در مورد اينكه بــراي فيكس شــدن در اين تيــم كار ســختی دارد، ميگويــد: «همه تاشــم را ميكنم تا بازيكن فيكــس پيــكان باشــم چــون اگر فيكس بازي نكنم اذيت ميشوم. در فصلي كه گذشــت جزو 10 بازيكن پرامتيــاز ليگ بودم. به هر حال بايد رقابــت كنم و همين رقابتهاســت كــه باعــث ميشــود يــك تيــم پيشرفت كند.»

آخر هفته وعده ذوبآهنيها براي انتخاب سرمربي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.