طلب 330 هزار دالري استقالل خوزستان از

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقال خوزســتان با قبول شكست در دو بازي رفت و برگشــت مقابل الهال عربســتان از ليگ قهرمانان آسيا حذف شد تا پــاداش 120 هزار دالري عبور از مرحله يكهشــتم پايانــي را از دســت بدهد اما اســتقاليها در مجموع 330 هزار دالر از AFC طلبكار شدهاند.

بر اساس آييننامه ليگ قهرمانان آسيا، هــر تيم در مرحله گروهي بابت هر برد 50 هزار دالر و بابت هر تســاوي 10 هزار دالر پاداش ميگيرد و براي هــر بازي خارج از خانه هم 30 هزار دالر بهعنوان يارانه ســفر پرداخت ميشــود. برمبناي اين آييننامه، صعود هر تيم به مرحله يكهشــتم پاياني هم پاداشي 80 هزار دالري را به دنبال دارد و 30 هزار دالر هم بابت يارانه سفر در اين مرحله پرداخت خواهد شــد. استقاليهاي ديــار كارون كه از شــش مســابقه مرحله گروهي خــود به 2 برد، 3 تســاوي و يك باخت رسيدند، 130 هزار دالر بابت كسب اين نتايج و 90 هزار دالر بابت يارانه ســفر به سه كشور ميزبان خود دريافت ميكنند. اين در حالي است كه بابت صعود به مرحله يكهشــتم پاياني 80 هــزار دالر ديگر به آنهــا تعلــق ميگيرد و 30 هــزار دالر هم بابت يارانه ســفر در ايــن مرحله پرداخت خواهد شــد كه جمعــا 330 هــزار دالر ميشود.

باشــگاه اســتقال خوزســتان بابت قراردادهــاي فصل گذشــته مبلغي حدود 3 ميليــارد تومان به بازيكنــان و مربيانش بدهكار است كه بخشــي از اين مبلغ را از طريق درآمد حاصله از ليگ قهرمانان آسيا پرداخــت ميكند و مابقي طلب بازيكنان و مربيــان را بايد از منابع ديگري تأمين كند. البته روال پرداخت پاداش و يارانه ســفر به اين صورت اســت كه كنفدراسيون فوتبال آسيا، اين مبالغ را به حساب ارزي باشگاهها واريــز ميكند اما از آنجا كه در زمان حاضر به دليل وجــود تحريمهــاي بانكي امكان تبادالت ارزي با بانكهاي ايراني نيســت، معموال ايــن كنفدراســيون از نمايندگان باشــگاهها ميخواهــد بــراي دريافت اين مبالــغ بــه كنفدراســيون فوتبال آســيا مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.