3 گزينه سرمربيگري برای استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با رفتن سيروس پورموسوي از استقال خوزستان، گمانهزنيهاي زيادي در مورد ســرمربي اين تيم به گوش ميرســيد. در ابتدا گفته ميشــد فيروز كريمي با مسووالن باشگاه استقال خوزستان به توافق نهايي رســيده و قرار اســت به زودي قرارداد رســمي امضا كند اما تا االن خبري نشــد. البته در مورد كريمي اين خبر هم شــنيده ميشد كه او حتي كارهايش را در اين تيم شــروع كرده اما ظاهرا شــرايط به گونهاي پيش رفته كه حاال مســووالن اســتقال خوزستان به دنبال بررسي برنامه گزينههاي ديگر هستند.

شايد شرايط سخت و مشكاتي كه استقال خوزستان دارد باعث شــده تا االن هيچ قراردادي امضا نشود اما با اين وجود هنوز هم از 3 گزينه براي هدايت اســتقال خوزستان نام برده ميشود. به جز فيروز كريمي كه اصليترين گزينه هدايت تيم استقال خوزستان به حساب ميآيد از مجيد باقرينيا و عبدا... ويســي هم بهعنوان ديگر گزينههاي سرمربيگري اين تيم ياد ميشود.

ويســي خودش سرمربيگري در استقال خوزســتان را پيشنهاد داده چون ميداند شانس زيادي براي سرمربيگري در هفدهمين دوره ليگ برتر ندارد اما ظاهرا مســووالن باشگاه خيلي خواهان بازگشت او نيستند. به همين دليل شانس كريمي و باقرينيا بيشتر است.

باقرينيا قبا ســرمربي استقال خوزستان بود كه شناخت خوبي از اين تيم دارد. او ظاهرا به خاطر شــرايط سخت استقال خوزستان محتملترين گزينه براي ســرمربيگري استقال خوزستان است. البته بايد ديد در نهايت شرايط به چه صورت پيش ميرود و آيا او سرمربي اين تيم خواهد شد يا شانس به فيروز كريمي يا ويسي رو میكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.