بيتسعيد به دنبال حضور در ليگ قطر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسن بيتســعيد مهاجم 27 ساله استقال خوزســتان كه قراردادش با اين تيم به پايان رســيده، در پيامي از هواداران آبي اهوازي خداحافظي كرد. اين بازيكن سوسنگردي پس از اينكه در تابستان سال 94 در آزمايش فني فوالد خوزســتان مورد توجه دراگان اسكوچيچ قرار نگرفت، با پيشنهاد ويسي به ديگر تيم اهوازي حاضر در ليگ برتر رفت تا تواناييهاي فنياش را با پيراهن استقال خوزستان به نمايش بگذارد. بيتسعيد تنها بازيكن استقال خوزستان بوده كه در تمامي مســابقات اين تيم طي دوســال اخير در تركيب اصلي حضور يافته و 70 بازي رسمي شامل 60 بازي در ليگ برتر، 8 بازي در ليگ قهرمانان آسيا و 2 بازي در جام حذفي انجام داده. حاال اين بازيكن باثبات از هواداران استقال خوزستان خداحافظي كرده تا به تيم ديگري برود. حسن بيتسعيد ظاهرا پيشنهادهاي خوبي از تيمهاي ليگ برتري دارد اما دوست دارد به قطر برود و لژيونر شود. حاال بايد ديد او به اين خواستهاش ميرسد يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.